Nieuws

SER brengt aantal bedrijfscommissies fors omlaag

29 september 2009

De Bestuurskamer van de SER gaat het huidige aantal van 23 bedrijfscommissies voor de marktsector terugbrengen naar twee: één voor de profit- en één voor de nonprofit-sector. De ondersteuning van deze bedrijfscommissies zal door het SER-secretariaat worden verzorgd.
Ook wil de Bestuurskamer de verplichte bemiddeling door de bedrijfscommissies en enkele registratietaken afschaffen. De Bestuurskamer heeft daarom minister Donner gevraagd de Wet op de ondernemingsraden (WOR) op deze punten te wijzigen.

Van 23 naar 2 bedrijfscommissies voor de marktsector
Bedrijfscommissies hebben volgens de WOR de taak te bemiddelen bij geschillen tussen de ondernemingsraad (OR) en de ondernemer. Daarnaast geven zij voorlichting en functioneren ze als vraagbaak. De nu bestaande 23 bedrijfscommissies voor de marktsector krijgen samen in totaal zo’n tachtig verzoeken om bemiddeling per jaar.
Door de concentratie van bedrijfscommissies worden knowhow en expertise gebundeld waardoor ze efficiënter kunnen werken.
Naast de twee bedrijfscommissies voor de marktsector blijft de bedrijfscommissie voor de overheid bestaan; deze valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van BZK.

Schrappen wettelijke plicht tot bemiddeling
De Bestuurskamer wil verder de wettelijke plicht schrappen om bij een geschil tussen OR en ondernemer eerst de bedrijfscommissie in te schakelen, alvorens men bij de rechter mag aankloppen. Niet alle zaken zijn immers geschikt voor bemiddeling. Bemiddeling werkt alleen goed als beide partijen bemiddeld willen worden. Van belang is wel dat partijen de mogelijkheid van bemiddeling altijd serieus overwegen en deze weg bij voorkeur ook eerst bewandelen voordat ze naar de rechter gaan. Daarom is het volgens de Bestuurskamer wenselijk dat een wettelijk verankerde bemiddelingsinstantie blijft bestaan, voor de behandeling van geschillen op vrijwillige basis.

Afschaffen enkele wettelijke registratietaken
Ook vindt de Bestuurskamer dat enkele wettelijk voorgeschreven registratietaken van de bedrijfscommissies kunnen worden afgeschaft. Het gaat om taken die geen duidelijk doel meer dienen, zoals de registratie van het OR-reglement en het OR-jaarverslag. Wel blijft het wenselijk dat ondernemingsraden worden gestimuleerd een jaarverslag op te stellen. Enkele andere registratietaken moeten wel worden gehandhaafd, vindt de Bestuurskamer. Het gaat onder andere om de registratie van het aanmelden en het opheffen van vrijwillig ingestelde ondernemingsraden; reden hiervoor is dat er geen andere bron is voor deze informatie.

 

 

powered by sitecore