Jaarverslagen bedrijfscommissies Markt I en Markt II periode 2010-2011

24 mei 2012

Voor het eerst sinds hun oprichting medio 2010 zijn de jaarverslagen van bedrijfscommissies Markt I en Markt II verschenen. Zij geven een impressie van de periode van oprichting tot ultimo 2011. Gedurende deze periode hebben de beide bedrijfscommissies gezamenlijk 85 verzoeken om bemiddeling ontvangen.

De meeste verzoeken voor bemiddeling kwamen uit de sectoren welzijn en dienstverlening. De gemiddelde doorlooptijd van een bemiddelingsverzoek bedroeg minder dan drie maanden. De meeste geschillen gingen over bedrijfsregelingen, het niet krijgen van instemmings- of adviesrecht en verkiezingen. Op de achtergrond speelde veelal een gebrek aan vertrouwen tussen partijen mee of onvoldoende communicatie.

De jaarverslagen gaan in op de belangrijkste genomen besluiten, de samenstelling en werkwijze van de commissies, en op ontwikkelingen in en rondom de Wet op de ondernemingsraden. Verder geven de jaarverslagen een overzicht van de gehouden vergaderingen, het aantal bemiddelingszittingen, de beantwoording van OR-vragen en de registratie van OR-reglementen. In de bijlagen staan de geanonimiseerde samenvattingen van behandelde verzoeken om bemiddeling door de bedrijfscommissies.

Bedrijfscommissies bemiddelen bij geschillen tussen ondernemingsraad en ondernemer. Daarnaast geven ze voorlichting en functioneren ze als vraagbaak. Het secretariaat van de bedrijfscommissies Markt I en Markt II is bij de SER ondergebracht.  

 

powered by sitecore