Jaarverslagen bedrijfscommissies Markt I en Markt II 2012

24 juni 2013

De jaarverslagen van de Bedrijfscommissies Markt I en Markt II zijn verschenen. Ze geven een impressie van de activiteiten van beide bedrijfscommissies in 2012. Gedurende deze periode hebben de beide bedrijfscommissies gezamenlijk 67 verzoeken om bemiddeling ontvangen. Dit is het tweede jaarverslag van de bedrijfscommissies; het eerste jaarverslag omvatte de periode van oprichting tot ultimo 2011.

De meeste verzoeken voor bemiddeling kwamen uit de sectoren dienstverlening, industrie, welzijn en zorg. De meeste geschillen gingen over het niet verkrijgen van instemmings- of adviesrecht, geen dan wel beperkt inzicht in relevante gegevens, OR-faciliteiten, verkiezingen, bedrijfsregelingen en de weigering vergoeding van door de OR in rekening gebrachte kosten. Op de achtergrond speelde veelal een gebrek aan vertrouwen tussen partijen mee of onvoldoende communicatie.

In de jaarverslagen worden de werkzaamheden beschreven die de bedrijfscommissies hebben verricht. Het betreft onder meer de gehouden vergaderingen en bemiddelingszittingen, de beantwoording van OR-vragen en de registratie van OR-reglementen en -jaarverslagen. Verder wordt ingegaan op de gevolgde werkwijze rond de belangrijkste taken van de bedrijfscommissies en wordt de samenstelling van de commissies vermeld. In de bijlage staan de geanonimiseerde samenvattingen van behandelde verzoeken om bemiddeling door de bedrijfscommissies.

Bedrijfscommissies bemiddelen bij geschillen tussen (o.a.) ondernemingsraad en ondernemer. Daarnaast geven ze voorlichting en functioneren ze als vraagbaak. Het secretariaat van de Bedrijfscommissies Markt I en Markt II is bij de SER ondergebracht.

powered by sitecore