Jaarverslagen bedrijfscommissies Markt I en Markt II 2013

16 mei 2014

De jaarverslagen van de Bedrijfscommissies Markt I en Markt II zijn verschenen. Ze geven een impressie van de activiteiten van beide bedrijfscommissies in 2013. Gedurende deze periode hebben de beide bedrijfscommissies gezamenlijk 49 verzoeken om bemiddeling ontvangen.

De meeste verzoeken voor bemiddeling kwamen uit de sectoren dienstverlening, industrie, zorg, kinderopvang en onderwijs. De meeste geschillen gingen over het niet verkrijgen van instemmingsrecht (met name op het gebied van pensioen en beloning), bedrijfsregelingen (eindejaarsuitkering) en de instelling/facilitering van een medezeggenschapsorgaan. Veelal speelde op de achtergrond van het verzoek een gebrek aan vertrouwen tussen partijen en/of onvoldoende communicatie.

In de jaarverslagen worden de werkzaamheden beschreven die de bedrijfscommissies hebben verricht. In de loop van het verslagjaar is de wettelijk verplichte bemiddeling door de bedrijfscommissies vervallen. Dit betekent dat een geschil op het gebied van medezeggenschap niet meer eerst aan de bedrijfscommissie ter bemiddeling moet worden voorgelegd voordat de kantonrechter kan worden ingeschakeld. Opvallend is dat in de laatste vijf maanden van het verslagjaar, d.w.z. na de wijziging van de WOR in juli 2013, geen bemiddelingsverzoeken zijn ontvangen door de Bedrijfscommissie Markt I. Bij Bedrijfscommissie Markt II was er ook sprake van een teruggang van het aantal verzoeken na de wetswijziging, zij het in geringere mate. Het totaal aantal bemiddelingsverzoeken bij Bedrijfscommissie Markt II was hoger dan het jaar daarvoor.

In de bijlage staan de geanonimiseerde samenvattingen van de behandelde verzoeken om bemiddeling door de bedrijfscommissies.

Bedrijfscommissies bemiddelen bij geschillen tussen (o.m.) ondernemingsraad en ondernemer. Daarnaast geven ze voorlichting en functioneren ze als vraagbaak. Het secretariaat van de Bedrijfscommissies Markt I en Markt II is bij de SER ondergebracht.

powered by sitecore