Jaarverslagen bedrijfscommissies Markt I en Markt II 2014

28 april 2015

De jaarverslagen van de Bedrijfscommissies Markt I en Markt II zijn verschenen. Ze geven een impressie van de activiteiten van beide bedrijfscommissies in 2014. Gedurende deze periode hebben de beide bedrijfscommissies gezamenlijk 22 verzoeken om bemiddeling ontvangen, waarvan één (gezamenlijk) verzoek is behandeld door de Scholingskamer.

De meeste verzoeken om bemiddeling kwamen uit de sectoren (financiële) dienstverlening, industrie, detailhandel en zorg. De geschillen gingen over onder andere het (niet) instellen van een OR, diverse OR-rechten (en het niet erkennen daarvan), benadeling, inrichting medezeggenschap en onderlinge verhoudingen. Veelal speelde op de achtergrond van het verzoek een gebrek aan vertrouwen en/of onvoldoende communicatie tussen partijen.

In de jaarverslagen worden de werkzaamheden beschreven die de bedrijfscommissies hebben verricht. Het aantal verzoeken om bemiddeling is afgenomen in vergelijking met 2013. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat in 2013 de wettelijk verplichte bemiddeling, voorafgaande aan een beroep op de kantonrechter, is afgeschaft. In de jaarverslagen wordt verwezen naar de geanonimiseerde samenvattingen van de behandelde verzoeken om bemiddeling door de bedrijfscommissies, zie ook deze link.

Bedrijfscommissies bemiddelen bij geschillen tussen (onder meer) ondernemingsraad en ondernemer. Daarnaast geven ze voorlichting en functioneren ze als vraagbaak. Het secretariaat van de Bedrijfscommissies Markt I en Markt II is bij de SER ondergebracht.

Jaarverslagen

powered by sitecore