Bemiddelingsadviezen 2010 - Bedrijfscommissie Markt I en Markt II

 

Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.015

Het meningsverschil speelt zich af in een organisatie die zich bezighoudt met de zorg voor ‘probleemjongeren’. Elke medewerker krijgt een aantal zaken toebedeeld (onder toezicht gestelde jongeren). In 2009 hebben de bestuurder en ondernemingsraad een norm vastgesteld voor het aantal zaken per fulltime medewerker.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.012

Een bemiddelingsverzoek is ingediend omdat de bestuurder een studiekostenbeding wil hanteren voor een opleiding waarvan de OR stelt dat die opleiding een verplichtend karakter heeft.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.011

Kosten scholing onderdeelcommissie.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.010

Het meningsverschil speelt zich af in een organisatie die zich bezighoudt met de zorg voor ‘probleemjongeren’.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 10.009

Binnen de onderneming wordt een bonusregeling gehanteerd. Deze bestaat uit een individuele en collectieve component. Om de bonus vast te stellen werd normaliter in november een beoordelingsgesprek gehouden en de bonus werd in december uitgekeerd. Door een wijziging wordt het beoordelingsgesprek voortaan in januari gehouden en de bonus uitbetaald in maart.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.008

Vanwege de organisatiestructuur bij een onderwijsinstelling is er onduidelijkheid over de toepassing van het advies- en instemmingsrecht.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.007

Het verzoekschrift is ingediend door een van de clusterondernemingsraden die onderdeel uitmaakt van de COR. Het is een vervolg op de zaak BC M II 10.002.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.006

De OR zegt niet in te kunnen stemmen met een structurele verruiming van het dagvenster waarbinnen arbeid wordt verricht. De bestuurder heeft aangegeven de rechter om vervangende instemming te vragen indien partijen er bij de bedrijfscommissie niet uitkomen.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.005

Het gaat in deze kwestie om drie extra verlofdagen - waarvan twee met Carnaval - boven de vrije dagen o.g.v. de cao.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 10.005

Twee ondernemingsraden worden na een fusie geïntegreerd. De OR’en stellen dat de WOR niet goed is nageleefd omtrent het ontslag van een bestuurder.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.003 en Markt II 10.004

Twee bemiddelingsverzoeken tussen dezelfde partijen zijn ingediend omdat enerzijds de bestuurder van mening is dat de OR van rechtswege eindigt na zijn termijn en anderzijds omdat de bestuurder de factuur niet wil betalen van de juridisch adviseur van de ondernemingsraad.

Bemiddelingsadvies BC MII 10.002

Het verzoekschrift is ingediend door een van de clusterondernemingsraden die onderdeel uitmaakt van de COR.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 10.002

Het geschil gaat over de erkenning van de OR door de bestuurder. De bestuurder stelt dat er onvoldoende draagvlak is voor een OR. Tot de verkiezingen in maart 2010 hadden twee vestigingen van de onderneming samen één OR.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.001

Moeten uren waarin OR-werk wordt verricht (deels) met onregelmatigheidstoeslag worden uitbetaald? Kan de faciliteitenregeling eenzijdig opgezegd worden?

Bemiddelingsadvies BC Markt I 10.001

Het geschil tussen OR en bestuurder spitst zich toe tot de vraag of het vaststellen van de salarisrichtlijn – en meer in het bijzonder: de merit-matrix – tot de instemmingsbevoegdheid ex artikel 27, lid 1 sub c WOR behoort.

powered by sitecore