Bemiddelingsadvies BC Markt I 10.001

Sector: industrie

Trefwoordeninstemmingsrecht 

Kern van het geschil
Het geschil tussen OR en bestuurder spitst zich toe tot de vraag of het vaststellen van de salarisrichtlijn – en meer in het bijzonder: de merit-matrix – tot de instemmingsbevoegdheid ex artikel 27, lid 1 sub c WOR behoort.

Advies van de commissie
De commissie zag geen kans tot bemiddeling. De standpunten van partijen lagen te ver uiteen. De commissie is van oordeel dat de merit-matrix het belangrijkste element van de salarisrichtlijn is en dat deze matrix de individuele verhoging van het salaris regelt. Het raakt en bepaalt de hoogte van de individuele beloning, één van de primaire arbeidsvoorwaarden. De commissie is van mening dat de OR op dat terrein geen bevoegd-heden heeft. Wel dringt de commissie er bij de bestuurder op aan de OR volgens eerder gemaakte afspraken in de toekomst te betrekken bij de door de bestuurder vast te stellen salarisrichtlijn.
 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

 

powered by sitecore