Bemiddelingsadvies BC Markt I 10.002

Sector : dienstverlening

Trefwoorden: verkiezingen/instelling OR, structuur medezeggenschap

Kern van het geschil
Het geschil gaat over de erkenning van de OR door de bestuurder. De bestuurder stelt dat er onvoldoende draagvlak is voor een OR. Tot de verkiezingen in maart 2010 hadden twee vestigingen van de onderneming samen één OR. De bestuurder wilde in 2008 twee aparte OR’en, waarvoor verkiezingen zijn gehouden in 2010. Nadat de verkiezingen hadden plaatsgevonden is de bestuurder met bezwaren gekomen. Volgens hem is er onvoldoende draagvlak voor een OR binnen een van de vestgingen: een van de twee kiesgroepen heeft geen kandidaten. De verkiezingsuitslag wordt niet openbaar gemaakt en de bestuurder wenst voor de kiesgroep zonder kandidaten geen medezeggenschapsorgaan en voor de andere kiesgroep een PVT. De OR is het hier niet mee eens.

Advies van de commissie
De geschillencommissie heeft geconstateerd dat de gehouden verkiezingen rechtsgeldig hebben plaatsge-vonden en dat de OR in zijn huidige samenstelling een rechtsgeldige OR is. Wel adviseert de geschillencommissie om ervoor te zorgen dat ook de belangen van de niet in de OR vertegenwoordigde kiesgroep voldoende worden behartigd. Voor zowel bestuurder als OR is het zaak inspanningen te verrichten om werknemers van de betreffende kiesgroep ertoe te bewegen alsnog in de OR te gaan. Advies is verder om in gesprek te blijven over een eventuele andere medezeggenschapsvorm voor de toekomst.
 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore