Bemiddelingsadvies BC Markt I 10.005

Sector: dienstverlening

Trefwoorden: adviesrecht, samenwerking OR - bestuurder

Twee ondernemingsraden worden na een fusie geïntegreerd. De OR’en stellen dat de WOR niet goed is nageleefd omtrent het ontslag van een bestuurder.

Kern van het geschil
De ondernemingsraden zijn van mening dat de ondernemer de WOR niet goed heeft nageleefd omtrent het ontslag van de bestuurder. De ondernemer is van mening dat de OR niet om advies gevraagd had hoeven worden omdat er sprake was van een beëindiging met wederzijds goedvinden. Het genoemde geschil wordt door de OR gebruikt als kapstok, het onderliggende probleem betreft de stroeve samenwerking. Dit heeft onder meer te maken met de frequentie waarin de bestuurders in- en uitdiensttreden.

Advies van de commissie
Gezien het hoge verloop bij de bestuurders zijn partijen extra gebaat bij het maken van duidelijke afspraken omtrent advies- en instemmingsaanvragen. Daarom adviseert de commissie om schriftelijke afspraken te maken over de spelregels die gehanteerd worden bij het onderlinge verkeer tussen de ondernemingsraden en de (toekomstige) bestuurders. Voorgesteld wordt om tijdens een gesprek met een procesbegeleider afspraken te maken waarna de procesbegeleider die afspraken op papier vastlegt.
 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore