Bemiddelingsadvies BC Markt I 10.009

Sector: dienstverlening

Trefwoorden: wijziging bonusregeling, instemmingsrecht, vertrouwensamenwerking 

Kern van het geschil
Binnen de onderneming wordt een bonusregeling gehanteerd. Deze bestaat uit een individuele en collectieve component. Om de bonus vast te stellen werd normaliter in november een beoordelingsgesprek gehouden en de bonus werd in december uitgekeerd. Door een wijziging wordt het beoordelingsgesprek voortaan in januari gehouden en de bonus uitbetaald in maart. Daarnaast zal voor de collectieve component ook rekening worden gehouden met de omzet van andere divisies.
De OR is van oordeel dat hij ten onrechte niet in de gelegenheid is gesteld in te stemmen ex artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden over de wijziging van het beloningssysteem.

Advies van de commissie
De geschillencommissie onthoudt zich, ondanks het expliciete verzoek van de ondernemingsraad daartoe, van een juridisch oordeel over de vraag of er in casu sprake is van instemmingsrecht voor de OR op grond van artikel 27 WOR. In de eerste plaats overweegt de commissie daartoe dat de primaire taak van de bedrijfscommissie erin ligt te bemiddelen tussen partijen en niet in het doen van een uitspraak in formeel-juridische zin.

Partijen hebben aangegeven dat zij zich, met ondersteuning van een externe procesbegeleider, bevinden in een proces waarin het zoeken is naar vertrouwen en samenwerking. Voor de commissie bleek tijdens de bemiddelingszitting dat partijen niet verder dan ‘het proces’ komen. Over de inhoud wordt niet tot weinig gesproken en de onderlinge relatie komt onvoldoende aan bod. Indien partijen er niet in slagen zich over de situatie die hen thans verdeeld houdt heen te zetten, zal de samenwerking stroef blijven verlopen. De geschillencommissie adviseert partijen te komen tot een intensivering van de gesprekken met de procesbegeleider. Zij wil de OR meegeven om minder in het voorportaal van het proces te blijven hangen en de bestuurder om de OR te zien als een partner waarmee ook los van diens formele bevoegdheden kan worden samengewerkt in het belang van de onderneming en haar werknemers.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore