Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.001

Sector: zorg

Trefwoorden: faciliteitenregeling, toelage (ORT), benadeling, eenzijdige opzegging

Moeten uren waarin OR-werk wordt verricht (deels) met onregelmatigheidstoeslag worden uitbetaald? Kan de faciliteitenregeling eenzijdig opgezegd worden?

Kern van het geschil
Bestuurder en OR overleggen over een nieuwe faciliteitenregeling. Enkele maanden na het aflopen van de oude faciliteitenregeling heeft de bestuurder deze eenzijdig opgezegd. De OR stelt dat dit niet kan en de oude faciliteitenregeling blijft gelden totdat een nieuwe is overeengekomen.

Inhoudelijk zijn partijen het grotendeels eens over de nieuwe faciliteitenregeling met uitzondering van de vraag of over de uren waarin OR-werk wordt verricht (deels) de onregelmatigheidstoelage (ORT) moet worden uitbetaald. De OR benadrukt dat OR-leden voor/door de OR-werkzaamheden niet benadeeld behoren te worden en hiertoe faciliteiten dienen te worden geboden, om te zorgen dat iedereen dezelfde kans krijgt om op gelijke voet OR-werkzaamheden te verrichten. Veel medewerkers werken in onregelmatige diensten. De toelage die zij daarvoor boven het basissalaris ontvangen, vormt een vast onderdeel van het salaris. Wanneer deze medewerkers minder onregelmatige diensten verrichten omdat zij als OR-lid tijdens kantooruren OR-werkzaamheden uitvoeren, en dan de toelage deels niet meer ontvangen, is sprake van een terugval in inkomen en worden zij benadeeld. Dit dient gecompenseerd te worden op grond van art. 17, lid 3 en art. 21 WOR. Bestuurder stelt dat het werk van de OR overdag plaatsvindt en dat de toelage voor het werk ’s avonds en ’s nachts wordt betaald, niet voor het werk overdag.

Overwegingen en advies van de commissie
De BC Markt II is van mening dat de oude faciliteitenregeling niet zonder overleg met de OR door bestuurder eenzijdig kan worden opgezegd. Dit gelet op de van toepassing zijnde artikelen 17, lid 3, 21 en 32, lid 2 van de WOR, alsmede de beginselen van de redelijkheid en billijkheid, alsook de wijze van totstandkoming van de faciliteitenregeling. Verder is de BC Markt II van mening dat de leden van de OR voor het verrichten van OR-werkzaamheden niet benadeeld mogen worden.

De commissie adviseert partijen om opnieuw in overleg te treden en daarbij een nieuwe faciliteitenregeling overeen te komen. Zij geeft partijen daarbij mee de oude faciliteitenregeling door te laten lopen tot het moment dat de zittingstermijn van de huidige OR afloopt; de nieuwe faciliteitenregeling in werking te laten treden op de ingangsdatum van de zittingstermijn van de eerstvolgende verkozen OR; in de nieuwe facili-teitenregeling afspraken te maken omtrent de ORT-vergoeding, waarbij wordt bepaald voor welke uren deze aanspraak geldt en inclusief een passende afbouwregeling. Voor dit laatste kunnen partijen bijvoorbeeld aansluiten bij de afbouwregeling uit de cao VVT.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore