Bemiddelingsadvies BC MII 10.002

Sector: gesubsidieerde arbeid

Trefwoorden: onderlinge verhoudingen, OR-faciliteiten, kosten extern deskundige

Het verzoekschrift is ingediend door een van de clusterondernemingsraden die onderdeel uitmaakt van de COR.

Kern van het geschil
De Centrale Ondernemingsraad (COR) functioneert niet meer naar behoren door interne conflicten. Hierdoor vindt er geen overleg meer plaats tussen de bestuurder en de COR. In plaats hiervan overlegt de bestuurder met de clusterondernemingsraden. De bestuurder heeft een onderzoeksbureau (X) ingeschakeld om de oorzaak van de situatie binnen de COR te onderzoeken. De cluster OR van waaruit de conflicten grotendeels zijn ontstaan en die het geschil heeft ingebracht, is echter in het geheel niet tevreden over de totstandkoming en inhoud van dit onderzoeksrapport en wil dit laten onderzoeken.
Het verzoek heeft betrekking op het afwijzen van de offerte voor de inhuur van een deskundige ten behoeve van de beoordeling van het rapport van het onderzoeksbureau X en dan specifiek op de vraag of de bestuurder de offerte voor de inhuur van de deskundige (een bekende strafrechtadvocaat) terecht heeft afgewezen.

Advies van de commissie
De commissie kan geen uitspraak doen over de inhoud van het onderzoeksrapport, omdat het bemiddelingsverzoek is ingediend door een van de ondernemingsraden en niet door de COR, waar het rapport voornamelijk betrekking op heeft.
De commissie stelt dat de (vertegenwoordiging van de) OR zich onwelwillend heeft opgesteld ten aanzien van het onderzoek en daarmee kansen heeft laten liggen. Omdat de OR zelf heeft besloten niet mee te werken aan het onderzoek, is de commissie van mening dat de eis van de OR om een onderzoek naar (mogelijke) smaad en laster in de rapportage die naar aanleiding van het onderzoek is opgesteld, niet gegrond is. De bestuurder
heeft terecht het verzoek tot vergoeden van de kosten verworpen. Een onderzoek naar smaad en laster behoort ook niet tot de reguliere taken van de OR. Daarnaast vindt de commissie het niet voor de hand liggen om voor het eventuele onderzoek een dure strafrechtadvocaat in te schakelen.
Tot slot geeft de commissie aan dat het overleg tussen de COR en de bestuurder, nu het onderzoek door onderzoeksbureau X is afgerond, weer voortgezet zou moeten worden. Dit kan desnoods met een beperkte bezetting van de COR.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore