Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.005

Sector: welzijn

Trefwoorden: extra toegekende verlofdageninstemmingsrecht

Vanwege de organisatiestructuur bij een onderwijsinstelling is er onduidelijkheid over de toepassing van het advies- en instemmingsrecht.

Kern van het geschil
Het gaat in deze kwestie om drie extra verlofdagen - waarvan twee met Carnaval - boven de vrije dagen o.g.v. de cao. Deze drie dagen worden jaarlijks in overleg met de OR toegekend. Bestuurder wil deze dagen als buitengewoon verlof laten vervallen. De OR is het hier niet mee eens. Vraag is of de OR hierover instemmingsrecht heeft. Wel wil bestuurder met Carnaval twee dagen collectief blijven sluiten, maar voortaan alle medewerkers daartoe twee vakantiedagen verplicht laten opnemen. De OR is het hier niet mee eens en vindt dat medewerkers die dan geen vrij willen nemen, moeten kunnen werken.

De OR deelt de mening van bestuurder dat er vanwege de financiële omstandigheden maatregelen dienen te worden getroffen. De OR voert daartoe graag discussie met de bestuurder over oplossingen d.m.v. een pakket van maatregelen i.p.v. alleen over de nu voorliggende maatregel. Binnen een pakket van maatregelen is voor de OR veel bespreekbaar.

Advies van de commissie
Gelet op het feit dat de bedrijfscommissie vooreerst een taak tot bemiddeling heeft en in mindere mate om een juridisch oordeel te vellen en/of één van de partijen in het gelijk te stellen, heeft zij aangegeven meer op een geslaagde bemiddeling tussen partijen aan te willen sturen dan om het geschil diepgaand juridisch te benaderen. De commissie zal zich in deze kwestie dan ook niet uitlaten over de vraag of in casu wel of geen sprake is van instemmingsrecht in de zin van art. 27, lid 1 WOR. Het betreft een complexe materie en in het voorliggende geval zijn er zowel goede argumenten voor als tegen instemmingsrecht, die bij de beantwoording op deze vraag in acht dienen te worden genomen. De bedrijfscommissie is jegens partijen op
hoofdlijnen op de argumenten ingegaan.

T.a.v. de vraag of de bestuurder medewerkers op bepaalde dagen verplicht vakantiedagen op kan laten nemen, overweegt de bedrijfscommissie dat dit alleen kan indien de geldende cao hiertoe de gelegenheid biedt, conform art. 7:638, lid 2 BW. Uit de stukken blijkt, dat de betreffende cao hierin niet voorziet. Ondanks het feit dat het niet mogelijk is om vakantiedagen verplicht te laten opnemen, kan bestuurder wel een dringend verzoek tot opname van vakantiedagen aan het personeel doen. Voor de komende jaren adviseert de BC Markt II partijen om een duidelijke regeling in de vorm van een ondernemingsovereenkomst in de zin van art. 32, lid 2 WOR vast te stellen. Voor de inhoud van deze overeenkomst doet de commissie een aantal suggesties.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore