Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.006

Sector: gesubsidieerde arbeid

Trefwoorden: arbeidstijdenregeling, (verruiming) dagvensterinstemmingsrecht

De OR zegt niet in te kunnen stemmen met een structurele verruiming van het dagvenster waarbinnen arbeid wordt verricht. De bestuurder heeft aangegeven de rechter om vervangende instemming te vragen indien partijen er bij de bedrijfscommissie niet uitkomen.

Kern van het geschil
Partijen kunnen geen overeenstemming bereiken over een nieuwe arbeidstijdenregeling. In de door bestuurder nieuw beoogde arbeidstijdenregeling zal het dagvenster structureel verruimd worden van dagelijks 8.00 uur – 16.30 uur naar dagelijks 7.30 – 18.00 uur. In de huidige situatie kan het dagvenster alleen op incidentele basis voor een opdracht verruimd worden met instemming van de OR.

De OR geeft aan dat extra voorzichtigheid geboden is omdat het in de organisatie gaat om werknemers met een zwakke arbeidsmarktpositie. Met de voorgestelde regeling komt er te veel onzekerheid voor de werknemers (o.a. wisselende aanvangs- en eindtijden). De bestuurder geeft aan dat deze wijziging noodzakelijk is om mee te kunnen met de veranderingen in de markt. De bestuurder stelt nu opdrachten (en daarmee werkgelegenheid) af te moeten slaan omdat deze niet in het huidige dagvenster passen.

Advies van de commissie
De commissie merkt op dat de huidige casus zeer specifiek is doordat het bedrijf een bijzondere taak op de markt heeft. Het bedrijf maakt het mogelijk voor mensen met beperkingen om mee te kunnen draaien in de samenleving, daarom dient er extra waakzaamheid te zijn als het gaat om het doorvoeren van veranderingen. Toch zal ook dit soort ondernemingen wegen moeten vinden om aangesloten te blijven bij de markt om op die manier voldoende werkzaamheden te waarborgen.

Beide partijen blijken de voordelen van de regeling te onderschrijven, maar niet op één lijn te zitten qua uitwerking van de regeling. De commissie acht een uitbreiding van het dagvenster reëel maar adviseert partijen daarbij, waar het gaat om de bescherming van de belangen van de werknemers, nader te overleggen over (een andere) invulling van de voorgestelde regeling. Zij geeft een aantal aanpassingen / aandachtspunten mee. Als aandachtspunten worden onder meer genoemd dat de bestuurder zorg moet dragen voor een goede structuur om rekening te houden met het aanpassingsvermogen van de medewerkers en dat de bestuurder de OR nauw betrokken dient te blijven houden. Dit laatste zou onder meer kunnen door geregeld over de algemene gang van zaken in de onderneming te spreken. Op grond van artikel 24 WOR hebben partijen tweemaal per jaar zo’n overleg, maar partijen zouden dit overleg uit kunnen breiden naar een hogere frequentie.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore