Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.007

Sector: gesubsidieerde arbeid

Trefwoorden: aanvullend verzoek, onderlinge verhoudingen, gesplitste COR-vergadering, uitsluiting

Het verzoekschrift is ingediend door een van de clusterondernemingsraden die onderdeel uitmaakt van de COR. Het is een vervolg op de zaak BC M II 10.002.

Kern van het geschil
De Centrale Ondernemingsraad (COR) functioneert niet meer naar behoren door interne conflicten. Hierdoor heeft geruime tijd geen overleg plaatsgevonden tussen de concernbestuurder en de COR. In plaats hiervan overlegde de bestuurder met de clusterondernemingsraden.

In vervolg op het bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie (BC M II 10.002) wil de concernbestuurder het COR-overleg hervatten, maar, nu sommige COR-leden niet samen willen vergaderen, het COR-overleg nu gesplitst laten plaatsvinden via twee parallelle vergaderingen (hierna: ‘het voorstel’). Eén vergadering met de COR zonder de leden namens de ondernemingsraad van cluster X. En één vergadering met de COR-leden namens de ondernemingsraad van cluster X. De ondernemingsraad van cluster X vraagt de bedrijfscommissie aanvullend advies. De OR stelt dat bestuurder het advies van de bedrijfscommissie negeert, het COR-overleg niet hervat en een specifiek aantal leden van het COR-overleg uitsluit.

Advies van de commissie
In haar eerdere bemiddelingsadvies (BC M II 10.002) heeft de bedrijfscommissie onder meer geadviseerd het opgeschorte overleg tussen bestuurder en de COR te hervatten. Hierbij heeft de bedrijfscommissie partijen in overweging gegeven om desnoods het overleg te hervatten met een beperkte bezetting van de COR, wanneer niet alle leden bereid zijn het overleg bij te wonen.

De bedrijfscommissie beschouwt het voorstel van de bestuurder als het gevolg geven aan het advies van de bedrijfscommissie, op een wijze die in het verlengde ligt van dat advies. De bedrijfscommissie ziet niet hoe zij daarover nog een nader advies zou kunnen geven en neemt het aanvullende verzoek tot bemiddeling niet verder in behandeling.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore