Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.010

Sector: welzijn

Trefwoorden: reiskostenvergoeding instemmingsrecht 

Het meningsverschil speelt zich af in een organisatie die zich bezighoudt met de zorg voor ‘probleemjongeren’.

Kern van het geschil
De bestuurder wil de vergoeding voor woon-werkverkeer en voor dienstreizen vastleggen en heeft de OR om instemming gevraagd. De OR weigert echter instemming omdat de voorgelegde regeling volgens hem niet conform de geldende cao-bepaling is. De ondernemingsraad stelt dat de vergoeding voor woon-werkverkeer niet in mindering gebracht mag worden op de vergoeding voor de dienstreis, omdat dit twee gescheiden regelingen zijn. De bestuurder stelt dat letterlijke naleving van de cao-bepaling strijd oplevert met fiscale regelgeving en dat toepassing van de regeling zoals de OR die voorstaat de onderneming te veel zou kosten.

Overweging van de commissie
De geschillencommissie constateert dat de betreffende cao-bepaling onhelder geformuleerd is en dat het daardoor begrijpelijk is dat partijen de bepaling verschillend interpreteren. Omdat op het moment van het geschil cao-partijen nog in onderhandeling zijn over de betreffende bepaling, dient de commissie de huidige tekst als uitgangspunt te nemen.

Advies van de commissie
De commissie acht de meest redelijke oplossing dat de kilometers die zijn gereden in het kader van een dienstreis vergoed worden als dienstreis. Voor zover in deze reis tevens woon-werkverkeerkilometers zijn begrepen, acht de commissie het redelijk dit te verrekenen en wel (per dienstreis) via 1/21e van het maandbedrag (1) vergoeding woon-werkverkeer. Omdat deze uitvoering zal leiden tot nabetalingen en fiscale consequenties, stelt de commissie voor om de regeling slechts een beperkte terugwerkende kracht toe te kennen. Hierdoor blijven de financiële en fiscale gevolgen beperkt tot het lopende jaar.


  1. Een gemiddelde maand heeft ongeveer 21 werkdagen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore