Bemiddelingsadvies BC Markt II 10.012

Sector: welzijn

Trefwoorden: studiekostenbedinginstemmingsrecht

Een bemiddelingsverzoek is ingediend omdat de bestuurder een studiekostenbeding (1) wil hanteren voor een opleiding waarvan de OR stelt dat die opleiding een verplichtend karakter heeft.

Kern van het geschil
Een instelling wil dat medewerkers gaan werken volgens een bepaalde theorie. De opleiding om deze theorie eigen te worden kost ongeveer € 5.000,- per medewerker, waardoor het voor de instelling een kostbare investering is.
De kern van het geschil is dat de instelling vanwege de hoge kosten een studiekostenbeding wil sluiten met de medewerkers. De OR is daar op tegen omdat er al mensen gestart zijn met de opleiding die geen beding hebben. Daarnaast acht de OR de opleiding verplicht voor alle medewerkers en voor verplichte opleidingen dien je geen studiekostenbeding af te sluiten. De argumentatie van de bestuurder, dat het beding mensen bindt aan de organisatie, acht de OR onjuist. Een studiekostenbeding heeft juist een afschrikkende werking om te starten met een opleiding.

Advies van de commissie
De commissie heeft begrip voor de standpunten van beide partijen waarbij enerzijds de hoge kostenpost voor de instelling meespeelt en anderzijds het tegengaan van de ongelijke behandeling tussen de medewerkers die al begonnen zijn met de opleiding en de medewerkers die nog aan de opleiding gaan beginnen. Het studiekostenbeding dat door de bestuurder is voorgelegd stelt niet dezelfde voorwaarden als het studiekostenbeding dat in de geldende cao staat. De commissie acht het studiekostenbeding redelijk indien het aangepast wordt conform de cao. Zodra de opleiding verplicht wordt voor alle medewerkers dient het studiekostenbeding voor alle medewerkers te vervallen, ook de medewerkers die de organisatie al verlaten hebben maar wel al zijn begonnen met terugbetalen. Voor de medewerkers die al uit dienst zijn betekent het dat ze niet verder terug hoeven te betalen maar zij krijgen het reeds betaalde geld niet terug.


  1. Een studiekostenbeding is een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer waarin is geregeld dat bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kosten van een studie door de werknemer aan de werkgever wordt terugbetaald.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore