Bemiddelingsadviezen 2011 - Bedrijfscommissie Markt I en II

 

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.035

De door bestuurder als toelichting op de personeelsbeoordelingsregeling bedoelde informatie wordt door de OR als wijziging van die regeling opgevat. Bestuurder erkent en betreurt de onduidelijke informatieverstrekking.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.033

De bestuurder wil een pilot uitvoeren om de dienstverlening en begeleiding op het gebied van re-integratie en ziekteverzuimbeleid door een nieuwe arbodienstverlener uit te proberen. Bestuurder verzoekt de COR om instemming. De COR verleent geen instemming, omdat hij vindt dat hij over meer informatie dient te beschikken, wil de COR tot een inhoudelijke beoordeling in staat zijn. Volgens bestuurder is de weigering van de COR onredelijk.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.032

De OR stemt niet in met de nieuwe werktijdregelingen, welke jaarlijks i.v.m. de nieuwe dienstregeling dienen te worden ingevoerd. De OR stelt met name te weinig informatie te hebben. Bestuurder laat de dienstregelingen toch invoeren.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.031

De gemeenschappelijke OR (GOR) van het bedrijf stelt dat het besluit van bestuurder om het personeel voornaambadges te laten dragen, instemmingsplichtig is in de zin van art. 27, lid 1, sub k van de WOR.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.029

Bestuurder en OR hebben een verschil van interpretatie over de specifieke invulling van het opzetten van een regeling ’individuele prestatiebeloning’. De afspraak om een regeling ’individuele prestatiebeloning’ op te zetten is tussen de vakbonden en de toenmalige bestuurder gemaakt tijdens de overgang van de schadeafdeling van bedrijf A naar B.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.028

Bestuurder wil de verplichte opleiding waarmee de chauffeurs de vakbekwaamheid behalen en de nascholing volgen aanpassen. Het betreft de opleiding waarmee de zogenaamde Code 95 wordt behaald, benodigd om een bus met passagiers te mogen besturen. De COR stemt niet in met de door bestuurder voorgestelde aanpassingen.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.027

De OR is van mening dat de bestuurder ten onrechte een besluit heeft genomen zonder dit ter instemming aan de OR voor te leggen. Het betreft de wijziging in de resultaatafhankelijke beloning voor medewerkers die in dienst zijn op basis van zgn. functiecontracten. Voorheen werd deze variabele beloning gebaseerd op ‘EBIT’, thans op ‘EBITDA’.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.026

De OR verleent geen instemming met twee door de bestuurder voorgenomen pensioengerelateerde besluiten. De BC Markt I acht bemiddeling niet zinvol en neemt het verzoek niet in behandeling.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.025

Het geschil gaat over de op te stellen jaaragenda van 2012 en de daarop te baseren urenfacilitering. Tot 1 maart 2012 geldt een overgangsbepaling in de vorm van een overeenkomst tussen cao-partijen die de omvang van de faciliteiten voor een OR regelt. Verzoeker (OR) en verweerder (bestuurder) interpreteren dezebepaling echter verschillend.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.025

De bestuurder wil een algeheel rookbeleid in de onderneming invoeren. Voorafgaand hieraan zal een overgangsfase gelden van twee maanden, waarin twee rookpauzes per dag zijn toegestaan.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.024

De verkiezingscommissie van de OR weigert een kandidaatstelling. Verzoeker wenst zich via de zogenoemde vrije lijst verkiesbaar te stellen voor een vacature in de OR. De (verkiezingscommissie van de) OR is van mening dat hij onvoldoende geldige handtekeningen aangeleverd heeft, zijn kandidaatstelling is daarom niet geaccepteerd.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.024

Is het (voorgenomen) besluit tot het doen uitvoeren van een pilot door een nieuwe arbodienstverlener binnen twee vestigingen van het bedrijf een instemmingsplichtig besluit?

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.023

Een bestuurder vraagt de bedrijfscommissie om de voorzitter van de ondernemingsraad te adviseren vrijwillig zijn taken als OR-voorzitter en als OR-lid neer te leggen. Reden van het verzoek is onder andere vermeende schending van de geheimhoudingsplicht en een ongepaste mail die de OR-voorzitter aan de bestuurder heeft gezonden.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.023

De COR stelt dat bestuurder op grond van artikel 22 van de WOR de kosten in verband met de inhuur van een extern adviseur voor zijn rekening dient te nemen. Het betreft een bedrag van ruim € 8.000. Bestuurder wil de kosten niet vergoeden, omdat hij niet tijdig in kennis is gesteld en er geen sprake is van kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren voor de vervulling van de taak van de COR.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.022

De werknemer verzoekt om bemiddeling met een beroep op benadeling vanwege OR-werkzaamheden. De commissie acht het vooral een individueel arbeidsconflict, ziet geen ruimte tot bemiddeling op haar terrein en handelt het verzoek schriftelijk af.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.022

Het geschil speelt zich af tussen een vakbond en een aantal werknemers van een taxibedrijf, die stellen dat de werkgever verplicht is een OR in te stellen en weigert hieraan mee te werken.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.021

De Centrale OR (COR) heeft de medewerkers van de onderneming verzocht in te stemmen met een verlenging van de zittingstermijn van de COR omdat er op het moment een reorganisatie gaande was. Verzoeker, een werknemer, is het niet eens met de verlenging omdat hij zich zorgen maakt over de toekomst van de medezeggenschap binnen het bedrijf.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.005

De OR is van mening dat met meer inspanningen het personeelstekort bestreden kan worden door werving binnen de reguliere groep en is bang voor kwaliteitsverlies bij werving vanuit de alternatieve groep.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.001

De cao bepaalt dat de eindejaarsuitkering 3,5% bedraagt en de uitbetaling van deze uitkering afhankelijk is van een financieel resultaat en/of een ander doel dat de werkgever en de OR vooraf hebben afgesproken.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.020

De bestuurder van het bedrijf, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verkoop van verven ten behoeve van de glas- en keramische industrie, wil voor alle laboranten een 2-ploegendienst invoeren om een snellere afhandeling van test- en controleverzoeken vanuit productie te realiseren.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.019

Bestuurder komt het met de OR afgesproken sociaal plan niet na. De OR verzoekt de bedrijfscommissie Markt II om bemiddeling. De commissie acht zich onbevoegd.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.019

De OR en de bestuurder verschillen van mening of een protocol, waarin geregeld is dat 65-jarige werknemers nog twee maal een contract voor bepaalde tijd voor de duur van maximaal twee jaar kan worden aangeboden, instemmingsplichtig is of niet.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.018

Het geschil gaat over het wel of niet uitkeren van de eindejaarsuitkering op basis van de cao voor de Kinderopvang en over de kosten voor het inschakelen van een juridisch adviseur door de OR.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.018

Het geschil speelt zich af tussen de OR en een OR-lid. De OR wil gebruik maken van art. 13 WOR (uitsluiting OR-lid door de kantonrechter) vanwege het gedrag het OR-lid en vraagt de BC Markt I om bemiddeling en advies.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.017

Bestuurder stelt een maximaal aantal uren aan het verrichten van OR-werkzaamheden.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.017

Een bemiddelingsverzoek is ingediend door een werknemer omdat de werkgever, ondanks dat hij daartoe verplicht is, geen OR instelt.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.016

Het geschil spitst zich toe op de beantwoording van de vraag of aan de ondernemingsraad het wettelijke adviesrecht ex artikel 25, eerste lid, onder b en/of h WOR toekomt ten aanzien van besluiten waarbij een deel van het productieproces wordt uitbesteed.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.015

Het geschil gaat over de juridische vraag naar de reikwijdte van het standaardkarakter van de cao sector ambulancezorg (cao).

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.014

De ondernemingsraad vraagt de bedrijfscommissie een antwoord te geven op de vraag of de OR adviesrecht toekomt ten aanzien van (de) eventuele overname(s) door het bedrijf van andere, buitenlandse bedrijven.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.013

Het geschil betreft een adviesplichtig besluit waarbij het advies van de OR niet is afgewacht.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.012

De kwestie betreft het uitnodigen van de Raad van Toezicht door de OR voor een overlegvergadering ter behandeling van een adviesaanvraag in de zin van art. 25 WOR.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.012

Verzoeker, een werknemer van de onderneming, stelt dat de bestuurder op grond van artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht is om een OR in te stellen, aangezien de onderneming meer dan 300 werknemers heeft.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.011

De kwestie betreft de vragen bij welk medezeggenschapsorgaan van de organisatie het instemmingsrecht ligt, de COR of de OR, en of het opleidingsplan onder de werking van art. 27, lid 1, sub f WOR valt.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.011

Het geschil speelt zich af binnen een wereldwijd concern dat zich bezig houdt met administratieve dienstverlening. De GOR is ingesteld voor een aantal Nederlandse entiteiten.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.010

Communicatie en onderlinge relatie tussen OR en bestuurder.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.010

De bestuurder wil een wijziging van arbeidsvoorwaarden invoeren middels twee regelingen, een wijziging van de winstuitkeringsregeling en een optionele individuele regeling betreffende winstdeling die gekoppeld wordt aan een uitbreiding van een 38-urige naar een 40-urige werkweek (Profit Share Regeling).

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.009

Het geschil betreft de invoering van een HR-cyclus met variabele beloningssystematiek.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.009

Het geschil betreft de uitleg van een tussen de OR en de bestuurder overeengekomen regeling met betrekking tot compensatie van inkomensachteruitgang, in verband met een wijziging van de werktijdenregeling, die eerder ter instemming is voorgelegd aan de OR.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.008

Het geschil gaat over het wel of niet uitkeren van de eindejaarsuitkering op basis van de cao voor de Kinderopvang.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.008

Het geschil spitst zich toe op de toepassing van de bonusregeling, welke is opgenomen in een personeelsreglement.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.007

Het geschil gaat over het wel of niet inschakelen van een extern bureau om onderzoek te doen naar vermeende sociale onveiligheid binnen de onderneming.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.007

De ondernemingsraad is van mening dat het besluit van de bestuurder tot het laten vervallen van eerder gemaakte decentrale afspraken en een ploegendienstovereenkomst instemmingsplichtig was conform artikel 27 lid 1 sub b WOR.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.006

Probleem in het besluitvormingsproces ten gevolge van onduidelijkheid over de rolverdeling tussen bestuurder en OR bij uitwerking van advies- en instemmingsplichtige besluiten.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.005

De bestuurder wil vanwege achterstallig onderhoud binnen een bedrijfsonderdeel een 2-ploegendienst inzetten voor de duur van 27 maanden. Naast vaste werknemers zullen hiervoor ingeleende werknemers worden ingezet.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.004

De slechte verhouding tussen bestuurder en OR verstoort het invulling geven aan de medezeggenschap.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.004

De bestuurder wil in het kader van een kostenbesparing een nieuwe leaseregeling invoeren. De OR vindt dat er sprake is van een instemmingsplichtig besluit.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.002

Het geschil betreft de faciliteitenregeling voor de Centrale Ondernemingsraad.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.002

Binnen een concessie openbaar vervoer wordt in een bepaald deelgebied de concessie deels uitgevoerd door onderneming X en deels (in onderaanneming) door onderneming Y, waarbij het betreffende personeel van X is gedetacheerd bij Y.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.001

Een bemiddelingsverzoek is ingediend door twee leden van de verkiezingscommissie (VKC) van de toenmalige Voorlopige Collectieve Ondernemingsraad, inzake een geschil met de Gezamenlijke Ondernemingsraad (GOR).

powered by sitecore