Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.001

Sector: financiële dienstverlening (pensioenen)

Trefwoorden: verkiezingenzetelverdeling

Een bemiddelingsverzoek is ingediend door twee leden van de verkiezingscommissie (VKC) van de toenmalige Voorlopige Collectieve Ondernemingsraad, inzake een geschil met de Gezamenlijke Ondernemingsraad (GOR).

Kern van het geschil
De VKC heeft voor de verkiezingen voor een nieuwe GOR een verkiezingsreglement opgesteld. De drie dochterorganisaties vormden ieder een aparte kiesgroep. Bij de vaststelling van de uitslag en de daarop volgende zeteltoewijzing is er een zetel in een van de kiesgroepen (hierna: kiesgroep C) vacant gebleven. De oorzaak hiervan was dat een van de lijsten recht had op twee zetels, terwijl er maar één kandidaat op de lijst stond. De VKC was van oordeel dat op grond van het geldende verkiezingsreglement deze zetel (via de reststemmen) slechts kon worden toegewezen aan een lijst die tenminste 75% van de kiesdeler had behaald. Omdat daar geen sprake van was dienden volgens verzoekers tussentijdse verkiezingen te worden houden voor kiesgroep C.
De GOR is van mening dat de restzetel op grond van het verkiezingsreglement en de Kieswet toekomt aan een vakbondskandidaat. Vervolgens heeft de GOR een OR-reglement opgesteld met daarin een (ten opzichte van het verkiezingsreglement gewijzigde) paragraaf over verkiezingen. Verweerder heeft dit reglement van toepassing verklaard op de eerder gehouden verkiezingen waardoor alsnog de vakbondskandidaat in de vacature is benoemd.

Overwegingen van de commissie
De geschillencommissie is van oordeel dat de (verkiezings)bepalingen van het nieuwe OR-reglement pas werking kunnen hebben bij de volgende verkiezingen en dat deze niet met terugwerkende kracht van toepassing kunnen worden verklaard op de verkiezingen die in het verleden zijn gehouden. De benoeming van de vakbondskandidaat is derhalve niet rechtsgeldig.

Advies van de commissie
De geschillencommissie adviseert om nieuwe verkiezingen uit te schrijven voor de zetel die vacant is gebleven
c.q. had moeten blijven. Het gaat hier alleen om verkiezingen voor kiesgroep C. De verkiezingen dienen te worden georganiseerd volgens het huidige OR-reglement. Tot die tijd kan de vakbondskandidaat aanblijven, die zich overigens weer verkiesbaar kan stellen en op basis van de uitslag van de nieuwe verkiezingen mogelijk alsnog kan aanblijven. De commissie adviseert de verkiezingen zo snel mogelijk te houden.
 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore