Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.002

Sector: transport, personenvervoer

Trefwoorden: instemmingsrechtdienstroostercommissie 

Kern van het geschil
Binnen een concessie openbaar vervoer wordt in een bepaald deelgebied de concessie deels uitgevoerd door onderneming X en deels (in onderaanneming) door onderneming Y, waarbij het betreffende personeel van X is gedetacheerd bij Y. Door de bestuurder van Y zijn in overleg met de ondernemingsraad van Y op basis van artikel 27, eerste lid, onder b, WOR roosters vastgesteld ten behoeve van het deelgebied. De onder-nemingsraad van X claimt het instemmingsrecht ten aanzien van deze roosters en heeft de nietigheid hiervan ingeroepen, aangezien de roosters niet ter instemming aan hem zijn voorgelegd.

Bemiddelingsadvies
Tijdens de zitting is duidelijk geworden dat gezocht moet worden naar een werkbare oplossing die efficiënt en eenvoudig toepasbaar is en die er voor zorgt dat de medezeggenschap zo veel als mogelijk aansluit bij het niveau waarvoor de roosters gelden.

Ten aanzien van de instemmingbevoegdheid betreffende besluiten tot vaststelling van roosters in het deelgebied heeft de Bedrijfscommissie geadviseerd:

  • De OR’en van beide ondernemingen stellen een gezamenlijke dienstroostercommissie in, bestaande uit door beide OR’en benoemde leden. Ten aanzien van deze gezamenlijke dienstroostercommissie wordt in het instellingsbesluit geregeld dat zij het instemmingsrecht uitoefent ten aanzien van de roosters in het deelgebied. De beide OR’en dragen dus hun bevoegdheid ter zake over aan deze dienstroostercommissie. 
  • De bestuurder van X en de bestuurder van Y bepalen met wie van hen (of namens hen) het overleg met de gezamenlijke dienstroostercommissie wordt gevoerd. 
  • De OR’en van X en Y zijn in beginsel gehouden aan de uitkomst van het overleg dat op voet van artikel 27, eerste lid, onder b, WOR is gevoerd met de gezamenlijke dienstroostercommissie. Dat betekent dat deze OR’en zullen moeten leren om vertrouwen te hebben in hun gezamenlijke dienstroostercommissie. Het gaat om samenwerken, vertrouwen en delegeren.

Deze oplossing doet recht aan de positie van een ieder: de medezeggenschap wordt uitgeoefend op lokaal niveau (zo laag mogelijk in de organisatie), beide OR’en laten door de benoeming van de leden in de dienst-roostercommissie hun stem doorklinken, de bestuurder heeft ten aanzien van het onderwerp dienstroosters slechts één gesprekpartner, evenzo voert de gezamenlijke dienstroostercommissie het overleg met slechts één gesprekpartner.
 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore