Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.004

Sector: dienstverlening

Trefwoorden: instemmingsrecht, leaseregeling, nietigheid

Kern van het geschil
De bestuurder wil in het kader van een kostenbesparing een nieuwe leaseregeling invoeren. De OR vindt dat er sprake is van een instemmingsplichtig besluit. Nadat de OR ‘voor zover vereist’ instemming is gevraagd heeft de OR zijn instemming onthouden. Bestuurder is het hier niet mee eens en heeft het besluit alsnog genomen. De OR heeft daarna de nietigheid van het besluit ingeroepen.

Advies van de commissie
Door de (recente) marktontwikkelingen en de hierdoor noodzakelijk geachte financiële, economische en sociale maatregelen, is een goede basisrelatie nog meer van gezamenlijk belang voor partijen. Partijen wordt dan ook geadviseerd om te investeren in een goede relatie, waarbij ze niet als tegenstanders, maar als partners in goed overleg tot de gewenste resultaten komen.
De geschillencommissie wijst partijen op het feit dat beide partijen in de onderhavige en toekomstige kwes-ties compromisbereid dienen te zijn, om tot oplossingen te komen. De commissie adviseert om het overleg over de leaseregeling te plaatsen in een bredere context, namelijk het overleg over de (gevolgen van de) marktontwikkelingen waarmee de onderneming nu wordt geconfronteerd.
De geschillencommissie wil de bestuurder meegeven, dat voor het doorvoeren van een ingrijpend besluit, draagvlak in de onderneming essentieel is. Bij het invoeren van ingrijpende besluiten zal overeenstemming met de ondernemingsraad in belangrijke mate bijdragen aan het draagvlak daarvoor binnen de organisatie.
De geschillencommissie wil de OR meegeven, dat het (uiteraard) aan de OR is om een standpunt in te nemen. Als vaste overlegpartner van de bestuurder is het van belang om mee te denken en om tot overeenstemming te komen. De bereidheid om compromissen te sluiten vormt hierbij een basisvoorwaarde.
 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore