Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.007

Sector: grafische sector

Trefwoorden: instemmingsrecht, mediation

Kern van het geschil
De ondernemingsraad is van mening dat het besluit van de bestuurder tot het laten vervallen van eerder gemaakte decentrale afspraken en een ploegendienstovereenkomst instemmingsplichtig was conform artikel 27 lid 1 sub b WOR. De bestuurder is van mening dat de wijziging onderdeel uitmaakt van een akkoord dat met de Centrale Ondernemingsraad is afgesproken en dus niet aan de afzonderlijke OR ter beoordeling toekomt. Partijen hebben het geschil ook voorgelegd aan de rechter.

Advies van de commissie
Gebleken is dat partijen niet via bemiddeling nader tot elkaar te kunnen worden gebracht. Mede gezien de reeds lopende procedure bij de rechtbank heeft de commissie zich onthouden van het geven van een inhoudelijk oordeel over de vraag of er sprake is van instemmingsrecht; die vraag is aan de rechter. De commissie signaleert dat partijen te zeer gefocust zijn op het behalen van het eigen gelijk. Het had op de weg van de bestuurder gelegen om de OR meer te betrekken bij ingrijpende wijzigingen. Voor toekomstige medezeggenschapsrechtelijke kwesties wil de commissie partijen meegeven dat, ondanks dat verschillen van inzicht kunnen bestaan, goede communicatie en het betrokken blijven van beide partijen onmisbare elementen zijn in een organisatie. Het is dan ook van belang voortdurend aandacht te besteden aan de onderlinge verhoudingen en in een voorkomend geval door middel van bijvoorbeeld mediation de lucht te klaren.
 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore