Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.008

Sector: industrie

Trefwoorden: bonusregeling, personeelsreglement

Kern van het geschil
Het geschil spitst zich toe op de toepassing van de bonusregeling, welke is opgenomen in een personeelsreglement. In essentie houdt de regeling in dat een nominale (jaarlijkse) bonus van het maandsalaris wordt toegekend te vermeerderen of te verminderen met de procentuele winststijging respectievelijk winstdaling ten opzichte van het voorgaande jaar. Bij de uitkering van de bonus over 2009 heeft de bestuurder besloten de winstdaling ten opzichte van 2008 niet op de nominale bonus in mindering te brengen. Bij de uitkering over 2010 heeft de bestuurder besloten de nominale bonus niet te vermeerderen met de winststijging die plaatsvond ten opzichte van 2009 en ook over dit jaar, zij het nu ‘slechts’, de nominale bonus uit te keren. De OR meent dat de bestuurder hiermee het reglement onjuist heeft toegepast.

Advies van de commissie
Tijdens de bemiddelingszitting hebben partijen overeenstemming bereikt over het geschil. Daartoe heeft de geschillencommissie een voorzet gegeven door haar bevindingen mee te geven; daarbij was oog voor de juridische basis waarop de bestuurder het reglement toe kon passen, de manier van communiceren, de aanbeveling om te waken voor consistentie in het beleid.
 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore