Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.009

Sector: dienstverlening

Trefwoorden: personeelsregelingwerktijdenregeling 

Kern van het geschil
Het geschil betreft de uitleg van een tussen de OR en de bestuurder overeengekomen regeling met betrekking tot compensatie van inkomensachteruitgang, in verband met een wijziging van de werktijdenregeling, die eerder ter instemming is voorgelegd aan de OR. De OR heeft ook eerder met het voorstel tot wijziging ingestemd.
Pas later is het de OR gebleken dat de door de bestuurder gehanteerde uitleg van de overeengekomen compensatieregeling naar de mening van de OR onjuist is. De OR wil dat de regeling op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Bestuurder is het hier niet mee eens en vindt dat de OR niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, althans dat het verzoek van de OR dient te worden afgewezen.

Advies van de commissie
Partijen hebben reeds vele malen met elkaar overleg gepleegd en hebben kennelijk wel tot een afspraak willen komen. Het verschil tussen partijen ligt niet ver uit elkaar. Bestuurder wil meer flexibiliteit en de OR wil zekerheid, hetgeen elkaar niet uitsluit, ook niet bij een gewenste kostenbesparing. De commissie adviseert dit in een klein gezelschap te doen, samengesteld uit twee leden van de zijde van de OR en twee leden van de zijde van bestuurder, onder begeleiding van een derde (externe) deskundige, die het vertrouwen heeft van beide partijen.
De geschillencommissie geeft partijen mee dat zij beide verantwoordelijk zijn voor en een gezamenlijk belang hebben bij het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen, zoals ook is bepaald in art. 2 van de WOR. Zoals de bestuurder heeft aangegeven zal hij in de nabije toekomst een regeling willen wijzigen en dan zal de OR zijn bevoegdheden daarbij willen kunnen uitoefenen. Het ligt op de weg van beide partijen om als vaste overlegpartners continu in goed overleg te blijven. Zonder een goede verstandhouding gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect, zullen partijen niet alleen nu, maar ook in de toekomst bij andere (medezeggenschapsrechtelijke) onderwerpen, niet tot overeenstemming komen. De geschillencommissie wil de bestuurder en de OR hierbij erop wijzen dat beide partijen in de onderhavige en toekomstige kwesties compromisbereid dienen te zijn om tot oplossingen te komen. Partijen zijn niet tot beslechting van het geschil gekomen. De geschillencommissie heeft geconstateerd dat de bemiddeling niet geslaagd is.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore