Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.011

Sector: financiële dienstverlening

Trefwoorden: fusie

Kern van het geschil
Het geschil speelt zich af binnen een wereldwijd concern dat zich bezig houdt met administratieve dienstverlening. De GOR is ingesteld voor een aantal Nederlandse entiteiten. Voor deze GOR is een Reglement opgesteld. Het internationale concern fuseert in 2011 met een ander internationaal concern. Deze fusie raakt onder andere zowel de werknemers die in Nederland werken als de Nederlandse werknemers (met Nederlands arbeidscontract) die werkzaam zijn voor een entiteit die buiten Nederland gevestigd is. De GOR stelt dat hij zijn medezeggenschapsrechten tevens over deze laatste groep mag uitoefenen. De bestuurder wil dit niet en beroept zich op het Reglement.

Overwegingen van de commissie
De geschillencommissie constateert dat er op 1 november 2011 een nieuwe medezeggenschapsstructuur tot stand dient te zijn gekomen, waarin beide internationale concerns vertegenwoordigd zijn. Daarbij hoort een nieuw reglement. Los van de vraag of de betreffende entiteit onder het bereik van de GOR valt, zouden partijen nu reeds afspraken kunnen maken over de medezeggenschapspositie vanaf november 2011 van de werknemers met een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht maar werkzaam bij de entiteit buiten Nederland. Tevens dienen partijen tot een oplossing te komen over de ‘lopende periode’ tot aan de realisatie van de fusie in november 2011.

Advies van de commissie
Partijen dienen los te komen van de formele procedures om tot een oplossing te komen. De vraag is of er daadwerkelijk een bezwaar is om de medezeggenschap uit te breiden tot de bedoelde groep werknemers. Partijen dienen zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan over de nieuwe medezeggenschapsstructuur van de gecombineerde groep in Nederland en over het lopende fusietraject met de daarbij behorende integratieprojecten (zoals IT en huisvesting). Daarin dienen ook de zaken besproken te worden die nu niet goed verlopen. De geschillencommissie geeft partijen hierbij mee om deze afspraken en eventuele andere zaken bij overeenkomst vast te leggen. Tot slot adviseert de commissie om de relatie tussen de GOR en de bestuurder op het hoogste niveau binnen het concern te verbeteren.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore