Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.012

Sector: logistieke dienstverlening

Trefwoorden: fusie, instellen ondernemingsraad, adviesrecht

Kern van het geschil
Verzoeker, een werknemer van de onderneming, stelt dat de bestuurder op grond van artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht is om een OR in te stellen, aangezien de onderneming meer dan 300 werknemers heeft. Door geen OR in te stellen heeft de bestuurder ten tijde van het reorganisatiebesluit, begin 2011, de adviesprocedure van artikel 25 van de WOR omzeild en hiervan was wederom sprake toen be-sloten werd tot een fusie. Verzoeker wenst dat een jegens hem ingediende ontslagaanvraag wordt ingetrokken totdat er een OR is ingesteld die zich kan buigen over het reorganisatiebesluit en het fusiebesluit.

Overwegingen van de commissie
Vaststaat dat het bedrijf, dat zich bezighoudt met inkoop, verkoop, handel, logistiek, opslag en blending van (bio)brandstoffen en met bunkering van zee- en binnenschepen, verplicht is een OR in te stellen op grond van het aantal werknemers. Het initiatief hiervoor ligt bij de bestuurder, die dit helaas niet heeft benut. De Klankbordgroep die recentelijk is opgericht, is geen medezeggenschapsorgaan als bedoeld in de WOR en heeft niet dezelfde rechten als een OR. Inmiddels heeft een aantal werknemers wel initiatief genomen tot de oprichting van een OR en hiertoe een voorlopig reglement opgesteld. De bestuurder heeft aangegeven dit initiatief te steunen, zodat de commissie er vertrouwen in heeft dat er een OR opgericht gaat worden.
Over de ontslagaanvragen bij het UWV kan de geschillencommissie zich niet uitspreken. Zij dient zich te beperken tot het collectieve belang vertegenwoordigd via de medezeggenschap en kan zich niet uitspreken over individuele gevallen. Ook over de reorganisatie kan de geschillencommissie geen uitspraak doen, omdat die inmiddels nagenoeg geheel ten uitvoer is gebracht.

Advies van de commissie
Ten aanzien van de fusie adviseert de geschillencommissie om als tussenoplossing, totdat de OR formeel is opgericht, de huidige Klankbordgroep de bevoegdheden te geven als van de OR en deze in een overeenkomst vast te leggen. Het gaat derhalve om het uitoefenen van het adviesrecht op grond van artikel 25 van de WOR en de daaruit voortvloeiende bevoegdheden. De Klankbordgroep zou dan (alsnog) de gelegenheid moeten krijgen om te adviseren over deze fusie zodat dit nog van invloed kan zijn op de voorgenomen fusie.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore