Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.014

Sector: financiële dienstverlening

Trefwoorden: adviesrecht

Kern van het geschil
De ondernemingsraad vraagt de bedrijfscommissie een antwoord te geven op de vraag of de OR adviesrecht toekomt ten aanzien van (de) eventuele overname(s) door het bedrijf van andere, buitenlandse bedrijven.

Zitting
Deze zaak is schriftelijk behandeld. Er heeft geen zitting plaatsgevonden.

Advies van de commissie
Adviesrecht is onder meer aan de orde als er sprake is van het overnemen (of afstoten) van de zeggenschap over een andere onderneming (art. 25 lid 1 sub b WOR). Maar de zogenaamde buitenlandclausule van artikel 25 lid 1 maakt hierop een uitzondering als de andere onderneming in het buitenland gevestigd is èn redelijkerwijze niet te verwachten is dat als gevolg van het voorgenomen besluit zich ten aanzien van de Nederlandse onderneming een situatie als bedoeld onder c t/m f van artikel 25 lid 1 zal voordoen. Nu de ‘belangrijke investering’ (h), waarop de OR een beroep doet, niet onder deze limitatieve opsomming valt, is adviesrecht op basis hiervan niet aan de orde.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore