Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.016

Sector: dienstverlening

Trefwoorden: adviesrecht, bespreken algemeen beleid

Kern van het geschil
Het geschil spitst zich toe op de beantwoording van de vraag of aan de ondernemingsraad het wettelijke adviesrecht ex artikel 25, eerste lid, onder b en/of h WOR toekomt ten aanzien van besluiten waarbij een deel van het productieproces wordt uitbesteed. De ondernemingsraad wil met de bestuurder afspraken maken over de verhouding vast/flex personeel. De bestuurder ziet hier geen reden toe.

Zitting
Tijdens de zitting is gebleken dat de standpunten van partijen te ver uiteen liggen om te komen tot een minnelijke schikking.
De bedrijfscommissie stelt vast dat er op dit moment geen sprake is van een wijziging van het bestaande beleid. Artikel 24 van de WOR biedt de ondernemingsraad de mogelijkheid om het algemene beleid van de ondernemer te bespreken. Ter zake van de verdeling vast/flex personeel kan de ondernemingsraad gebruik maken van het recht van initiatief. Andere mogelijkheden tot het aan de orde stellen van algemeen beleid biedt de WOR niet.

Advies van de commissie
Concrete (voorgenomen) besluiten tot opening en inrichting van nieuwe sorteer- en distributiecentra liggen er op dit moment niet voor, zodat de bedrijfscommissie over de juiste toepassing van artikel 25 WOR dan ook geen oordeel geeft. De bestuurder heeft toegezegd dat hij, zodra zich een dergelijk voorgenomen besluit voordoet, hij dit zal voorleggen aan de ondernemingsraad met daarbij een motivatie waarom is gekozen voor uitbesteding van (sorteer- of andere) werkzaamheden dan wel voor het verrichten van deze werkzaamheden door eigen personeel.
De bedrijfscommissie adviseert partijen om in deze adviestrajecten over het al dan niet outsourcen van werkzaamheden serieus overleg te voeren. Ook bij toepassing van het bestaande beleid dient keer op keer de keuze worden gemaakt voor wel of niet uitbesteden van werk.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore