Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.018

Sector: spoorgoederenvervoer

Trefwoorden: uitsluiting OR-lidernstige belemmering OR-werkzaamheden

Het geschil speelt zich af tussen de OR en een OR-lid. De OR wil gebruik maken van art. 13 WOR (uitsluiting OR-lid door de kantonrechter) vanwege het gedrag het OR-lid en vraagt de BC Markt I om bemiddeling en advies.

Kern van het geschil
De OR van het spoorgoederenvervoerbedrijf verzoekt om bemiddeling en advies vanwege het gedrag van een OR-lid. Volgens de OR zou dit OR-lid louter aan eigen belangen en/of twee specifieke onderwerpen denken, niet bijdragen aan vergaderingen, niet op de hoogte zijn van wat er speelt en de OR daarmee belemmeren in zijn werk. De OR zou beter functioneren zonder het OR-lid en wil gebruik maken van art. 13 WOR (uitsluiting OR lid door de kantonrechter). Het OR-lid vindt dat hij als gekozen OR-lid gewoon zijn werk doet, de belangen van z’n achterban (machinisten) vertegenwoordigt en er tussen partijen een communicatieverschil is, hetgeen wellicht met behulp van mediation te verhelpen is.

Overwegingen van de commissie
Uit navraag blijkt de OR met kiesgroepen te werken en het OR-lid vertegenwoordigt de machinisten (‘blue colours’) en de rest van de OR het kantoorpersoneel (‘white colours’). De commissie stelt vast dat er, mede gelet op de jurisprudentie waarin door de kantonrechter veelal terughoudend met een verzoek tot uitsluiting wordt omgegaan, in dit geval geen ernstige belemmering van de OR-werkzaamheden lijkt te zijn dan wel dat het functioneren van de OR ernstig zou worden geschaad. De commissie constateert wel dat er sprake is van miscommunicatie en dat het een en ander schort aan het gezamenlijk optreden en de werkwijze van de OR. Dit kan komen doordat de OR gekozen is door een verschillende achterban.

Advies van de commissie
De commissie adviseert partijen met behulp van een procesbegeleider eerst te investeren in de interne verhoudingen en een gezamenlijk optreden van de OR, één OR van zowel de ‘blue’ als de ‘white colours’. De OR-leden zijn allen gekozen door de werknemers, vormen nu de OR en hebben elkaar daarbij ook nodig. Door de verschillende karakters kunnen er verschillende meningen zijn, maar dat brengt niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat de OR in deze samenstelling niet verder kan. Daarnaast raadt de commissie aan om tot een duidelijke werkwijze en afspraken over (interne en externe) communicatie te komen. De commissie acht het te voorbarig om het uitsluitingsverzoek bij de kantonrechter door te zetten, omdat dit tot onrust en ontevredenheid binnen het bedrijf kan leiden en nu waarschijnlijk niet tot een werkbare oplossing leidt. Partijen stemmen in met dit bemiddelingsadvies. 
 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore