Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.019

Sector: (internationaal) transport

Trefwoorden: instemmingsrecht, aanstellingsbeleid (art. 27, lid 1, sub e WOR), schriftelijke behandeling

De OR en de bestuurder verschillen van mening of een protocol, waarin geregeld is dat 65-jarige werknemers nog twee maal een contract voor bepaalde tijd voor de duur van maximaal twee jaar kan worden aangeboden, instemmingsplichtig is of niet.

Kern van het geschil
Volgens de OR is het protocol een regeling in de zin van art. 27, lid 1, sub e van de WOR, omdat het om de toepassing van aanstellingsbeleid gaat, namelijk het aangaan van nieuwe arbeidscontracten en omdat het om een regeling gaat, gericht op een bepaalde groep personen. Omdat het protocol al in twee gevallen is toegepast, is de OR overgegaan tot nietigverklaring, opdat de verdere uitvoering van het protocol wordt stopgezet.
Volgens bestuurder gaat het niet om aanstellingsbeleid, omdat er geen medewerkers (opnieuw) worden aangesteld. Het betreft medewerkers die al werkzaam zijn en dat blijven. Verder is het geen regeling, aangezien het protocol slechts in twee individuele kwesties is toegepast.

Schriftelijke behandeling
Nadat partijen zijn uitgenodigd voor een bemiddelingszitting hebben ze medegedeeld de voorkeur te hebben voor een schriftelijke afhandeling. De bedrijfscommissie heeft daarop besloten het verzoek schriftelijk af te doen.

Advies van de commissie
Aan de hand van de criteria die volgens de toelichting op de wet bij art. 27, lid 1, sub e gelden (namelijk: is er een besluit van algemene strekking en in dit geval een besluit gericht op de vaststelling en/of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellingsbeleid), constateert de commissie dat het protocol een regeling betreft, waarin werknemers die de 65-jarige leeftijd bereiken en aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor een (opvolgend) arbeidscontract voor bepaalde tijd. Het is dus een regeling met betrekking tot de aanstelling in tijdelijke dienst. Verder heeft de regeling een algemene strekking, omdat de regeling herhaaldelijk kan worden toegepast en gericht is op een bepaalde groep van werknemers. Nu de bestuurder de OR niet om instemming heeft gevraagd en de OR het hier niet mee eens is, heeft de OR terecht een beroep op de nietigheid van het besluit gedaan. Verder maakt de toepassing van een protocol met een algemene strekking in een individuele kwestie, de strekking ervan nog niet individueel. Tot slot is bij de commissie de indruk ontstaan, dat in de relatie tussen de OR en bestuurder verbetering wenselijk en mogelijk is. De commissie geeft de bestuurder mee dat voor het doorvoeren van een medezeggenschapsrechtelijk besluit, draagvlak in de onderneming essentieel is. Het voordeel daarvan kan zijn, dat de besluitvorming effectiever en sneller verloopt, hetgeen de tenuitvoerlegging kan bespoedigen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore