Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.021

Sector: drinkwatervoorziening

Trefwoorden: reorganisatie, verlenging zittingstermijn

Kern van het geschil
De Centrale OR (COR) heeft de medewerkers van de onderneming verzocht in te stemmen met een verlenging van de zittingstermijn van de COR omdat er op het moment een reorganisatie gaande was. Verzoeker, een werknemer, is het niet eens met de verlenging omdat hij zich zorgen maakt over de toekomst van de medezeggenschap binnen het bedrijf. Hoe sneller er een nieuw medezeggenschapsorgaan gekozen kan worden, hoe beter. Verzoeker vraagt dan ook om zo spoedig mogelijk nieuwe verkiezingen te houden.

Advies van de commissie
Verzoeker heeft, desgevraagd door de geschillencommissie, aangegeven de bemiddeling als geslaagd te beschouwen als de organisatie van de verkiezingen voor de nieuwe OR met onmiddellijke ingang ter hand worden genomen zodat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 2 april 2012 de nieuwe OR in functie kan treden. Verweerder heeft zich hiertoe bereid verklaard en zal er voor zorgen dat er uiterlijk op 2 april 2012 een nieuwe OR is geïnstalleerd. Als dit betekent dat het plaatsingsproces als gevolg van de reorganisatie niet (geheel) kan worden afgewacht, dan zal dit de COR niet weerhouden van (voortzetting van) de voorbereidingenhandelingen voor de verkiezingen. Deze zullen zo spoedig mogelijk worden gestart, mede gelet op de in acht te nemen termijnen. Verzoeker gaat hiermee akkoord.
De commissie merkt ten slotte nog op van oordeel te zijn dat de COR zorgvuldiger had dienen te handelen richting alle betrokkenen ten aanzien van de (mogelijke) verlenging van zijn zittingstermijn. De zittingstermijn liep af op 1 april 2011. Vervolgens heeft de COR tot 27 juni 2011 gewacht met het verzoek aan het personeel om akkoord te gaan met een verlenging.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore