Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.023

Sector: personenvervoer

Trefwoorden: kosten adviseur, intrekking bemiddelingsverzoek

Kern van het geschil
De COR stelt dat bestuurder op grond van artikel 22 van de WOR de kosten in verband met de inhuur van een extern adviseur voor zijn rekening dient te nemen. Het betreft een bedrag van ruim € 8.000. Bestuurder wil de kosten niet vergoeden, omdat hij niet tijdig in kennis is gesteld en er geen sprake is van kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren voor de vervulling van de taak van de COR.

Standpunten partijen en verloop geschil
Vanwege een fusie tussen het Franse moederbedrijf en een andere Franse onderneming, en de gevolgen die deze fusie op termijn zou kunnen hebben voor het Nederlandse openbaarvervoersbedrijf, het personeel als de medezeggenschapsorganen, wil de COR een fusiecommissie instellen.

Eind 2009 stemt bestuurder in met het verzoek van de COR hiertoe. De COR doet daarna ook schriftelijk melding van de inhuur van een extern deskundige en legt de offerte van een adviesbureau in het postvakje van de HR-directeur. Bestuurder vraagt een aantal maanden later aan de COR om toezending van de kostenraming in verband met de inhuur van de extern deskundige. Eerst begin april 2010 neemt bestuurder kennis van de offerte.

Er volgt een briefwisseling tussen de COR en bestuurder, waarin partijen bij hun standpunten blijven. In het 3e kwartaal van 2010 besluiten partijen de discussie te parkeren om de besprekingen over de nadere invulling van de faciliteitenregeling van de COR en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het overleg tussen de COR en bestuurder, niet te ‘vervuilen’, alsmede vanuit de gedachte dat indien partijen tot een vergelijk komen over de andere onderwerpen, ook tot een vergelijk over de factuur kan worden gekomen.

Omdat het niet lukt om tot een vergelijk te komen, wendt de COR zicht tot de bedrijfscommissie. Partijen zijn driemaal ter zitting geweest, waarbij de kwestie met de commissie is besproken en telkens door partijen is aangehouden. De commissie heeft partijen daarbij een mogelijke oplossing van het geschil geschetst. Eind januari 2012 bericht de COR aan de commissie dat partijen tot een vergelijk zijn gekomen en trekt de COR het verzoek in.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore