Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.024

Sector: personenvervoer

Trefwoorden: instemmingsrecht art. 27, pilot, intrekking verzoek

Kern van het geschil
Is het (voorgenomen) besluit tot het doen uitvoeren van een pilot door een nieuwe arbodienstverlener binnen twee vestigingen van het bedrijf een instemmingsplichtig besluit?

Beschrijving van de kwestie
Volgens de COR van het bedrijf is het besluit van bestuurder om twee pilots met betrekking tot het ziekte-verzuimbeleid door een nieuwe arbodienstverlener te laten uitvoeren, conform art. 27, lid 1, sub d WOR instemmingsplichtig. De COR kan niet met het besluit instemmen en roept de nietigheid in van het besluit. Volgens bestuurder heeft het uitvoeren van de pilots geen onomkeerbare gevolgen en is het een tijdelijk instrument, waarvoor niet om instemming behoeft te worden gevraagd. Bestuurder geeft aan na afloop van de pilots, indien gekozen wordt voor de nieuwe of een andere arbodienstverlener, de COR om instemming te vragen.

Oordeel kantonrechter bij voorlopige voorziening
Tijdens de procedure bij de bedrijfscommissie spant de COR ook een kort geding aan, om de uitvoering van de pilots te laten staken. De mondeling behandeling bij de kantonrechter vindt één dag vóór de bemiddelingszitting bij de BC Markt I plaats. De rechter oordeelt bij voorlopige voorziening dat het een instemmingsplichtig besluit betreft vanwege de aard, de inhoud en de gevolgen van het besluit . Uitgaande van de duur van 9 maanden ervan zullen de pilots geruime tijd gevolgen (kunnen) hebben voor een aanzienlijke groep (kwetsbare) werknemers, waardoor de pilots een impact zullen hebben binnen de onderneming vanwege de veranderingen voor deze werknemers. Aangezien de COR tijdig de nietigheid van het besluit heeft ingeroepen moet de bestuurder de uitvoering van de pilots staken, totdat de COR instemming verleent dan wel totdat de kantonrechter vervangende instemming verleent.

Bemiddelingszitting
Tijdens de zitting bij de BC Markt I wordt de kwestie besproken en mede in het licht van de rechterlijke uitspraak wordt de verdere behandeling van de kwestie op verzoek van de COR aangehouden.

Verzoek ingetrokken
Enige weken later wordt het verzoek door de COR ingetrokken, vanwege het feit dat bestuurder uitvoering heeft gegeven aan het oordeel van de rechter. De BC Markt I beschouwt de kwestie hiermee als afgerond en gaat over tot sluiting van het dossier.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore