Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.027

Sector: energie

Trefwoorden: instemmingsrechtgeen ruimte tot bemiddeling

Kern van het geschil
De OR is van mening dat de bestuurder ten onrechte een besluit heeft genomen zonder dit ter instemming aan de OR voor te leggen. Het betreft de wijziging in de resultaatafhankelijke beloning voor medewerkers die in dienst zijn op basis van zgn. functiecontracten. Voorheen werd deze variabele beloning gebaseerd op ‘EBIT’, thans op ‘EBITDA’.

Advies van de commissie
De commissie is van oordeel dat van partijen, zeker gezien de historie van het probleem, verwacht had mogen worden dat de problemen zoals nu voorgelegd in gezamenlijk overleg zouden zijn opgelost. Helaas moet de commissie constateren dat dit niet gelukt is en kennelijk ook niet alsnog mogelijk blijkt te zijn.

De commissie heeft de indruk gekregen dat als er instemming zou zijn gevraagd, partijen zonder problemen verder hadden gekund. Dit is echter niet gebeurd en partijen vinden geen mogelijkheid om tot een voor beide acceptabele oplossing te komen. In dat licht ziet de commissie, ondanks haar nadrukkelijke voorkeur voor een oplossing via consensus en haar bereidheid om een rol te spelen in de bemiddeling, het geschil vooral als een principiële zaak tussen partijen en acht zij geen mogelijkheden aanwezig om te bemiddelen. Partijen wensen kennelijk enkel een decisief juridisch oordeel. Een rol voor de Bedrijfscommissie Markt I is daarin niet weggelegd.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore