Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.029

Sector: financiële dienstverlening

Trefwoorden: interpretatie, bonusregeling

Kern van het geschil
Bestuurder en OR hebben een verschil van interpretatie over de specifieke invulling van het opzetten van een regeling ’individuele prestatiebeloning’. De afspraak om een regeling ’individuele prestatiebeloning’ op te zetten is tussen de vakbonden en de toenmalige bestuurder gemaakt tijdens de overgang van de schadeafdeling van bedrijf A naar B.

Advies van de commissie
De commissie merkt op dat, terugkijkend op het proces dat bedrijf B heeft doorgemaakt, het praktischer zou zijn geweest indien er ten tijde van de aanpassing van het belonings- en beoordelingssysteem direct rekening was gehouden met de aparte regeling die zou gaan gelden voor de medewerkers die over zouden gaan naar B.

Het vaststellen van een regeling zoals werkgever deze in eerste instantie heeft voorgesteld (zeer goed: 100%, goed: 75%, voldoende: 50%) is niet in lijn met de tekstuele interpretatie van de regeling, waar bij ‘on target’ ongeveer een maandsalaris wordt verworven. Anderzijds sluit de commissie niet uit dat de interpretatie die de OR geeft aan de afspraak van 2008, niet of onvolledig recht doet aan de aan die afspraak ten grondslag liggende intenties.

De commissie overweegt dat ‘ongeveer een maandsalaris’ niet gelijk staat aan een volledig maandsalaris bij B, met name omdat de berekeningsgrondslag voor het maandsalaris hoger is dan bij A, vanwege de incorporatie van de dertiende maand. Er dient in de vaststelling van deze regeling rekening gehouden te worden met het verschil. Partijen horende, daarbij in aanmerking nemende de ‘bewegingen’ die elk der partijen, voorafgaand aan en tijdens de zitting gemaakt hebben om tot een oplossing te komen, heeft de commissie geconcludeerd dat de volgende regeling een redelijke en billijke vertaling geeft van de gemaakte afspraken:

Beoordeling % van het maandsalaris
Zeer goed 120% *
Goed 100% *
Voldoende 80% *
Onvoldoende 0%
* waarvan 20% wordt uitgekeerd afhankelijk van de winst.

Met deze regeling verwacht de commissie een oplossing te hebben gevonden waar beide partijen zich in kunnen vinden. Op welke wijze de winst wordt vastgesteld wordt aan partijen overgelaten. De commissie gaat er daarbij van uit dat partijen tot overeenstemming komen over de vaststelling van de definitie van winst.

NB
Partijen zijn met behulp van dit advies tot een oplossing van het geschil gekomen. Partijen hebben het advies als bindend aangenomen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore