Bemiddelingsadvies BC Markt I 11.035

Sector: financiële dienstverlening

Trefwoordeninstemming, informatieverstrekking, intrekking verzoek

Kern van het geschil
De door bestuurder als toelichting op de personeelsbeoordelingsregeling bedoelde informatie wordt door de OR als wijziging van die regeling opgevat. Bestuurder erkent en betreurt de onduidelijke informatieverstrekking.

Advies van de commissie
De commissie is tot diverse bevindingen en overwegingen gekomen en op basis daarvan zijn partijen in onderling overleg tijdens een schorsing van de zitting tot beslechting van het geschil gekomen. De belangrijkste daarbij gemaakte afspraken zijn dat de OR er zich bij neerlegt dat het houden van één-op-ééngesprekken en het vragen van Multi Directional Feedback onderdeel zijn van de bestaande personeelsbeoordelingsregeling binnen het bedrijf en dat bestuurder in het kader van de komende instemmingsaanvraag over de
wijzigingen die hij voornemens is door te voeren, ook instemming zal vragen over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de één-op-ééngesprekken en de Multi Directional Feedback. Verder spreken partijen af, dat indien de OR zijn instemming hieraan blijkt te onthouden, dan zal worden teruggevallen op het proces zoals dat gold vóór de berichtgeving van oktober 2011.

NB
Partijen hebben vervolgens de regeling schriftelijk uitgewerkt en de commissie hierover geïnformeerd. Volgens de commissie vormt de overeengekomen regeling een goede oplossing voor de hieraan ten grondslag liggende kwestie en een middel om partijen zich samen op 2012 te laten richten. Met de brief van de zijde van de OR wordt het bemiddelingsverzoek ingetrokken.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore