Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.001

Sector: kinderopvang

Trefwoorden: eindejaarsuitkering, cao

De cao bepaalt dat de eindejaarsuitkering 3,5% bedraagt en de uitbetaling van deze uitkering afhankelijk is van een financieel resultaat en/of een ander doel dat de werkgever en de OR vooraf hebben afgesproken.

Kern van het geschil
De bestuurder wenst in dit kader voor dit jaar onder meer als doel af te spreken een ziekteverzuim van maximaal 5% en een ziekmeldingfrequentie van maximaal één, beide op organisatieniveau. De ondernemingsraad heeft aangegeven daar niet mee in te kunnen stemmen.

Reden van de OR om niet in te stemmen is enerzijds gelegen in de onmogelijkheid voor het personeel om het resultaat te beïnvloeden o.a. omdat de organisatie verschillende zelfstandig opererende locaties heeft, anderzijds in de spanning die onder collega’s kan ontstaan door deze regeling. De bestuurder wenst op deze manier het ziekteverzuim terug te dringen, daarnaast hebben meer bedrijven in de omgeving deze doelstelling opgenomen ter bepaling van de eindejaarsuitkering.

Advies van de commissie
De geschillencommissie heeft begrepen dat partijen (nog) niet toegekomen zijn aan een discussie over de inhoud en modaliteiten van de voorgestelde regeling. Zij kan zich voorstellen dat het huidige voorstel van bestuurder voor de OR te veel onduidelijkheden bevat om daarover te kunnen beslissen; het is abstract geformuleerd en er is pas tijdens de bemiddelingszitting enig (cijfermatig) inzicht gegeven in de ontwikkelingen van het ziekteverzuim en de meldingsfrequentie over de afgelopen jaren binnen de branche, binnen de organisatie en binnen de verschillende locaties. Bovendien is ten aanzien van de wijze waarop de organisatie het ziekteverzuim en de meldingsfrequentie wil terugdringen alleen aangegeven welke middelen in algemene zin ingezet zullen worden.

De geschillencommissie acht het wenselijk dat voordat nader over het voorstel wordt gesproken beide partijen meer helderheid verkrijgen - en met elkaar delen - ten aanzien van feitelijke gegevens en gewenste modaliteiten. Daarbij zou het op het pad van de bestuurder liggen om ten minste informatie te verschaffen over de feitelijke situatie, de huidige cijfers, realistische streefcijfers, reële stappen die genomen zullen worden om de streefcijfers te bereiken. Van de OR mag verwacht worden dat hij aangeeft onder welke randvoorwaarden hij in zou kunnen stemmen met de doelstelling.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore