Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.002

Sector: (gehandicapten)zorg

Trefwoorden: faciliteiten, cao, Centrale Ondernemingsraad (COR)

Het geschil betreft de faciliteitenregeling voor de Centrale Ondernemingsraad.

Kern van het geschil
In januari 2008 is een grote reorganisatie doorgevoerd binnen de instelling. Hierdoor zijn meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden neergelegd op decentraal niveau en is een zeer beperkt aantal thema’s onderdeel gebleven van het concernbeleid. De medezeggenschapsstructuur is hierop aangepast. Er is ook een nieuwe Centrale Ondernemingsraad (COR) ingesteld en daarvoor is een nieuwe faciliteitenregeling gemaakt. De COR stelt dat het aantal beschikbaar gestelde uren niet voldoende is om alle taken goed uit te kunnen voeren. Omdat de COR verschillende werkmaatschappijen vertegenwoordigt en in iedere werkmaatschappij een andere cao geldt, is er verschil van mening over de op de COR van toepassing zijnde cao. Tevens is er discussie over de interpretatie van het artikel in één van deze cao’s dat gaat over de beschikbare uren voor een OR en waar de COR zich op beroept.

Overweging van de commissie
De geschillencommissie van BC Markt II overweegt dat het niet aan haar is om bepalingen uit enige cao uit te leggen, maar dat zij zich dient te beperken tot bemiddeling op grond van de WOR. De commissie zal zich dan ook niet uitlaten over de interpretatie van de cao-bepaling waar de COR aan refereert.

Welke cao binnen een bepaalde werkmaatschappij wordt gehanteerd is afhankelijk van het werkveld van de betreffende werkmaatschappij. De COR-leden komen vanuit verschillende werkmaatschappijen. De kosten van de COR-leden worden, met uitzondering van die van de COR-voorzitter, gedragen op het niveau van de werkmaatschappij.

Tevens constateert de commissie dat in de praktijk is gebleken dat bij de in 2008 opgestelde faciliteitenregeling is uitgegaan van een verkeerde inschatting van de aard en hoeveelheid werkzaamheden die op de COR af zouden komen. De faciliteitenregeling bepaalt dat deze jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld zal worden; dit is tot nu toe nog niet gebeurd.

Advies van de commissie
De geschillencommissie adviseert bestuurder en COR de faciliteiten voor de COR opnieuw te beschouwen, een goede set basisafspraken over de faciliteiten te maken, deze periodiek te evalueren en deze zo nodig bij te stellen. Daarbij adviseert de geschillencommissie om voor de COR een aparte faciliteitenregeling te hanteren en bij de inrichting daarvan niet aan te sluiten bij één van de cao’s maar bij hetgeen in de WOR is geregeld aangaande faciliteiten. Zij noemt daarbij een aantal elementen waaraan in ieder geval voldaan moet worden. Verder adviseert de commissie om jaarlijks een activiteitenplan op te stellen en daar een budget aan te koppelen. Tot slot doet de geschillencommissie partijen enkele suggesties om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van elkaars beschikbare tijd. 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore