Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.004

Sector: geestelijke gezondheidszorg

Trefwoorden: onderlinge verhoudingen, informatieverstrekking

De slechte verhouding tussen bestuurder en OR verstoort het invulling geven aan de medezeggenschap.

Kern van het geschil
De OR stelt dat de voorgenomen besluiten van bestuurder vaak worden genomen zonder tussenkomst van de OR, de bestuurder gaat voorbij aan de advies- en instemmingsplicht. De OR wil (eerder en schriftelijk) in besluitvormingsprocessen betrokken worden.

Advies van de commissie
De geschillencommissie constateert dat partijen het gezamenlijk belang zoals omschreven in artikel 2 van de WOR uit het oog zijn verloren: beide partijen dienen het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen te behartigen. Dit kunnen partijen niet indien zij elkaar geen gewicht toekennen, elkaar niet respecteren. Er dient derhalve weer een vruchtbare relatie tot stand te komen. Daarbij is van belang dat beide partijen zich inzetten om het (zakelijk) vertrouwen in elkaar dat nu ontbreekt, weer op te bouwen.

Tijdens de bemiddelingszitting is gebleken dat ook het vinden van een mediator tot problemen heeft geleid. De geschillencommissie heeft geconstateerd dat het probleem daarbij niet zit in de vraag van welk bureau men een mediator wil inhuren, maar in de starheid van partijen waardoor uiteindelijk niemand de benodigde acties heeft ondernomen om in contact te komen met het bureau. De commissie dringt er bij partijen op aan om spoedig een mediator te regelen. Zij adviseert partijen concreet iemand aan te wijzen die dit gaat regelen. Deze mediator zal het vertrouwen van beide partijen moeten hebben.

Ook is gebleken dat de verslaglegging van overlegvergaderingen discussie oplevert. Ten aanzien hiervan adviseert de geschillencommissie partijen om ieder tijdens de overlegvergadering besproken punt helder te formuleren. Tevens adviseert de commissie om aan het einde van elke overlegvergadering direct een besluitenlijst op te stellen, deze ter plekke door de voorzitter van het overleg voor te laten lezen en door partijen te laten tekenen. Op die manier kan ervoor worden gezorgd dat aan het einde van de vergadering overeenstemming wordt bereikt over de besluitenlijst.
Ten aanzien van de besluitvorming adviseert de geschillencommissie om verzoeken aan de OR niet monde-ling maar schriftelijk voor te leggen en af te handelen. Op die manier wordt bereikt dat voor beide partijen duidelijk is dat een onderwerp is besproken en vastgesteld.

Ten slotte wijst de geschillencommissie er op dat een goede kennis van de WOR onmisbaar is. Zowel verzoeker als verweerder dienen op de hoogte te zijn van de rechten en plichten die voortvloeien uit de WOR. Ook dienen partijen goed om te gaan met de in de WOR vermelde termijnen. De geschillencommissie adviseert partijen hun kennis van de WOR te vergroten. Partijen zouden hiervoor een externe deskundige kunnen inschakelen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore