Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.005

Sector: zorg

Trefwoorden: personeelsbeleid, personeelstekort, communicatie, opleiding

Kern van het geschil
In de sector in de zorg waar het geschil speelt is een groot tekort aan specialistisch personeel. Hierdoor kan niet alle zorg geboden worden die de bestuurder aan wil bieden. De bestuurder verwacht dat dit tekort niet zal verdwijnen en wil het personeelstekort bestrijden door naast werving binnen de reguliere groep (verpleegkundigen met een bepaalde specialisatie) een traject te ontwikkelen voor werving binnen een alternatieve groep (verpleegkundigen zonder specialisatie) die na het doorlopen van een speciaal ontwikkelde vooropleiding de reguliere opleiding kunnen gaan volgen om ook specialistisch medewerker te worden.
De OR is van mening dat met meer inspanningen het personeelstekort bestreden kan worden door werving binnen de reguliere groep en is bang voor kwaliteitsverlies bij werving vanuit de alternatieve groep.

Advies van de commissie
Op grond van hetgeen gewisseld is in de stukken en tijdens de bemidddelingszitting acht de geschillencommissie het van belang dat partijen investeren in een goede communicatie. Daar ligt een belangrijk deel van de oplossing. Partijen praten wel samen, maar zouden meer naar elkaar moeten luisteren.

De geschillencommissie adviseert partijen te komen tot een gezamenlijke visie op het vereiste niveau van zorgverlening en vanuit deze visie de dialoog aan te gaan om tot een oplossing te komen in de voorliggende kwestie. De geschillencommissie constateert dat bij partijen, die zich beide zeer betrokken tonen, een gezamenlijk streven is, te weten: het verlenen van goede zorg. Partijen lijken echter geen gezamenlijke visie te hebben ten aanzien van de vraag welk niveau van zorgverlening daarbij hoort c.q. wat partijen (nog) verantwoorde zorgverlening achten. De commissie adviseert partijen via overleg hierover helderheid te krijgen. Zonder het hebben van een gezamenlijke visie op het vereiste niveau van zorg zal moeilijk tot een oplossing gekomen kunnen worden.

De OR heeft aangegeven te twijfelen of bestuurder voldoende inspanningen verricht om via werving uit de traditionele groep (gespecialiseerd personeel) het personeelstekort op te lossen. Bestuurder heeft aangegeven hier veel moeite voor te doen, maar via deze route onvoldoende personeel te kunnen werven. De geschillencommissie adviseert de bestuurder tijd te investeren in de communicatie met de OR en deze deelgenoot te maken van de te verwachten problemen op de arbeidsmarkt en de OR intensiever mee te nemen in welke inspanningen bestuurder verricht om uit de traditionele bronnen personeel te werven en wat de resultaten daarvan zijn.

Van de OR mag verlangd worden dat, als blijkt dat onvoldoende personeelsleden geworven kunnen worden uit de traditionele groep, er meegedacht wordt over alternatieven. Stel nu dat bestuurder gelijk zou hebben over de arbeidsmarktkrapte, hoe beoordeelt de OR dan dit alternatief? Bestuurder heeft expliciet aangegeven dat in het alternatief geen concessies worden gedaan aan de eindtermen waaraan iemand moet voldoen voordat hij als specialist mag gaan werken.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore