Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.006

Sector: zorg

Trefwoorden: miscommunicatie, rolverdeling, instemmingsrecht, adviesrecht

Probleem in het besluitvormingsproces ten gevolge van onduidelijkheid over de rolverdeling tussen bestuurder en OR bij uitwerking van advies- en instemmingsplichtige besluiten.

Kern van het geschil
De ondernemingsraad heeft de bedrijfscommissie vijf dossiers voorgelegd waarin hij geen overeenstemming bereikt met de bestuurder. Alle dossiers laten een terugkerend communicatiepatroon zien. De bestuurder verzoekt om instemming dan wel advies, waarna de ondernemingsraad vragen stelt over het betreffende onderwerp. Nadat de vragen beantwoord zijn, geeft de OR aan opnieuw vragen te hebben. In plaats van die vragen te beantwoorden wordt er een besluit genomen door de bestuurder zonder instemming dan wel advies van de OR. Nadat de OR bezwaar heeft gemaakt, besluit de bestuurder de besluiten in te trekken waarna de dossiers ter bemiddeling aan de bedrijfscommissie worden voorgelegd.

Advies van de commissie
De bedrijfscommissie constateert dat partijen bij instemmings- en adviesplichtige besluiten, elkaar goed kunnen vinden op hoofdlijnen, in de visie en de beleidslijnen. Vervolgens komt het instemmings- of adviestraject niet tot afronding omdat partijen vastlopen in de discussie over de wijze van uitvoering van het beleid. Het onderlinge vertrouwen om gezamenlijk tot een goed lopend traject te komen ontbreekt. Partijen dienen in het oog te houden dat de rolverdeling is dat medezeggenschap (OR) de zeggenschap (bestuurder) volgt. De commissie adviseert om de samenwerking en het onderlinge vertrouwen te verbeteren en daarbij de volgende aandachtspunten in acht te nemen:

  1. Maak duidelijke afspraken over de manier waarop het instemmings- of adviesproces verloopt, over de
    evaluatie van een advies- of instemmingstraject, het tijdpad en eventueel punten waaraan de uitvoering van een besluit moet voldoen.
  2. Houdt als bestuurder de OR steeds op de hoogte van de aanvragen die er op korte en lange termijn aan komen. Laat advies- en instemmingsaanvragen niet uit de lucht vallen, maar neem de OR mee in de ont-wikkelingen in de organisatie en in de onderwerpen die aan bod zullen komen. De ondernemingsraad kan dan gemakkelijker en soepeler op situaties en aanvragen inspelen en eenvoudiger komen tot het stellen van concrete vragen. Als er een aanvraag wordt gedaan, spreek dan gezamenlijk af wat de tijdspanne is waarbinnen advies of instemming gegeven zal worden en de afbakening van de inhoud van het onderwerp waarover advies of instemming wordt gevraagd.
  3. Beoordeel als ondernemingsraad voorgenomen besluiten op hoofdlijnen. Je kunt het voorgenomen beleid niet gedetailleerd overzien en als OR heb je geen primaire rol bij de uitvoering van het beleid. Dat betekent niet automatisch dat je als OR nadat je advies of instemming hebt gegeven, het onderwerp uit het oog hoeft te verliezen. Geef de bestuurder de ruimte om het traject uit te voeren en maak eventueel afspraken over terugkoppeling van de uitvoering door de bestuurder of het meedenken door de OR over oplossingen in een bepaalde fase van het traject.
  4. Zet standaard als punt op de agenda van de overlegvergadering het verloop van de uitvoering van besluiten waarover advies of instemming is gegeven. Zo verdwijnen deze onderwerpen niet naar de achtergrond. Per vergadering kan bekeken worden of er punten ter bespreking zijn; zo niet dan hoeft dat onderwerp niet besproken te worden. 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore