Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.007

Sector: (gezondheids)zorg

Trefwoorden: onderlinge verhoudingen, arbeidsomstandigheden, onderzoeksbureau

Het geschil gaat over het wel of niet inschakelen van een extern bureau om onderzoek te doen naar vermeende sociale onveiligheid binnen de onderneming.

Kern van het geschil
Het geschil gaat over vermeende sociale onveiligheid binnen de onderneming, waaronder het niet correct naleven van wet- en regelgeving en onheuse bejegening (intimidatie) richting de medewerkers. De OR heeft hier signalen over gekregen en vindt het van belang om een extern onderzoek hiernaar te laten verrichten. De bestuurder neemt de kwestie serieus, maar ziet vooralsnog geen heil in een extern onderzoek.

Overweging van de commissie
De verstandhouding tussen partijen is goed en de bestuurder neemt het probleem serieus. Echter, er bestaat onduidelijkheid over wat er precies onder het begrip ‘sociale onveiligheid’ zou moeten worden verstaan. Een belangrijk deel van het gevoel van ‘sociale onveiligheid’ lijkt voort te komen uit (niet correcte) toepassing van geldende wet- en regelgeving (in het bijzonder inzake arbeidstijden en inroostering) en de bejegening van medewerkers daarover.

Advies van de commissie
Het lijkt de commissie niet zinvol een opdracht te formuleren (al dan niet aan een extern bureau) tot onderzoek van ‘sociale onveiligheid’, nu het begrip ‘sociale onveiligheid’ niet goed definieerbaar lijkt te zijn. De geschillencommissie adviseert partijen het onderzoek te richten op de toepassing van geldende wet- en regelgeving in brede zin en de bejegening van medewerkers daarover. Dit onderzoek kan intern plaatsvinden, zij het wel dat bestuurder en OR het vooraf eens moeten worden over de te formuleren onderzoeksvragen. Bij het opstellen van de vragen zou het best gebruik gemaakt kunnen worden van een extern bureau. De commissie adviseert om ten behoeve van dit onderzoek een paritair samengestelde begeleidingscommissie op te richten.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore