Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.010

Sector: welzijn

Trefwoorden: onderlinge verhoudingen, communicatie, passeren OR

Communicatie en onderlinge relatie tussen OR en bestuurder.

Kern van het geschil
De ondernemingsraad stelt niet in de gelegenheid te worden gesteld om zijn medezeggenschapstaken goed uit voeren. De bestuurder neemt besluiten zonder instemmings- of adviesaanvraag en als de bestuurder al om advies/instemming vraagt, wordt het oordeel van de OR niet afgewacht.
De OR geeft aan diverse voorbeelden te hebben waarbij de communicatie tussen partijen niet goed is verlopen. Voor de bedrijfscommissie heeft hij één voorbeeld nader uitgewerkt, te weten de vaststelling van de begroting. Op grond van de cao had de OR adviesrecht, maar is daartoe niet (voldoende) in de gelegenheid gesteld. De bestuurder erkent dat dit niet goed is gelopen, hij verkeerde in de veronderstelling dat de OR hier alleen een informatierecht had en stond onder grote tijdsdruk de begroting tijdig bij de subsidieverstrekker in te dienen. De bestuurder heeft toegezegd dit in de toekomst beter te doen.

Advies van de commissie
In het belang van de organisatie moeten partijen samenwerken, met een onderneming in zwaar weer geldt dat des te meer. Het is in het belang van de onderneming dat (besluitvormings)processen niet stokken maar doorgaan, zeker in de situatie waarin de onderneming verkeert. Een procesbegeleider kan partijen helpen met het structureren van de taken en werkzaamheden.

De commissie adviseert partijen om lering te trekken uit het verleden maar voor het overige het verleden achter zich te laten. Daarbij dienen goede afspraken over de samenwerking en de overlegstructuur gemaakt te worden. Bespreek bijvoorbeeld hoe de financiële jaarcyclus (AO/IC = Administratieve Organisatie / Interne Controle) loopt en bouw daarbij momenten in waarop overlegd wordt. Voor de bestuurder is het van belang ervoor te zorgen dat advies- en instemmingsaanvragen voor de OR niet uit de lucht komen vallen, maar om de OR continu mee te nemen in de ontwikkelingen en onderwerpen die in de organisatie spelen. Maak op die manier helder op welke momenten tenminste informatie aan de OR verstrekt wordt of advies dan wel instemming wordt gevraagd.

De commissie adviseert daartoe ook de halfjaarlijkse vergadering waarin de algemene gang van zaken besproken wordt (artikel 24 WOR) te benutten. Zo komt een advies- of instemmingsaanvraag minder onverwacht en kan de OR daarop sneller en gerichter reageren. De ondernemingsraad kan, als hij al van te voren is meegenomen in het onderwerp en weet wanneer de advies- of instemmingsvraag eraan komt, eenvoudiger komen tot het stellen van concrete vragen en eenvoudiger de vraagstelling tot in principe één ronde beperken. Aan de OR wil de geschillencommissie meegeven zich van zijn kant tot het uiterste in te spannen waar mogelijk alle vragen in één keer te stellen en zo nodig (tijdig) een deskundige in te schakelen. Dit zal de doorlooptijd van een advies- of instemmingsvraag bevorderen, hetgeen in ieders belang is.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore