Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.011

Sector: zorg

Trefwoorden: instemmingsrecht, opleidingsplan, gelaagde medezeggenschapsstructuur

De kwestie betreft de vragen bij welk medezeggenschapsorgaan van de organisatie het instemmingsrecht ligt, de COR of de OR, en of het opleidingsplan onder de werking van art. 27, lid 1, sub f WOR valt.

Kern van het geschil
De organisatie is verspreid over 25 regio’s. Per regio is er een OR. Daarnaast is een Centrale OR (COR) actief. Voor de regionale OR treedt de regiomanager op als de bestuurder in de zin van de WOR en voor de COR heeft de Raad van Bestuur deze functie. Door een nieuwe medezeggenschapsstructuur sinds 2010 is er onduidelijk-heid gerezen over de verdeling van de bevoegdheden op regionaal en centraal niveau. Aanleiding voor het bemiddelingsverzoek is het opleidingsplan dat met instemming van de COR is opgesteld, maar waarover een regionale OR claimt instemmingsrecht te hebben. Volgens de OR dient het plan op basis van de van toepassing zijnde cao jaarlijks in overleg met de OR te worden vastgesteld, is er in 2010 wel om instemming gevraagd, betreft het geen centrale regeling en moeten ter invulling van het plan regionale keuzes worden gemaakt.

Naast de vraag welke onderwerpen binnen de medezeggenschap op het niveau van de COR of op het niveau van de (regionale) OR dienen te worden behandeld, is de BC Markt II gevraagd aan te geven wat er onder een regeling op het gebied van de personeelsopleiding dient te worden verstaan.

Overwegingen en advies commissie
Desgevraagd is de Raad van Bestuur nader op de bevoegdheidsverdeling ingegaan: de regiomanager is integraal bevoegd binnen zijn regio, de Raad van Bestuur is bevoegd ten aanzien van het totaal van de onderneming. Welk onderwerp op welk niveau wordt behandeld, wordt beoordeeld aan de hand van het principe dat medezeggenschap volgt op zeggenschap.
Tijdens de bemiddelingszitting is gebleken dat er op concernniveau ten aanzien van diverse onderwerpen centrale kaderregelingen met de COR zijn afgesproken. Deze gelden voor het hele concern. Daarnaast geldt voor de regio’s dat daar waar binnen de kaderregelingen ruimte overblijft deze op regionaal niveau ingevuld moet worden. Hier heeft de regionale bestuurder beleidsruimte om bepaalde keuzes te maken en dus zeggenschap. Waar de regionaal bestuurder zeggenschap heeft, heeft de OR medezeggenschap. De regiobestuurder dient de beleidsruimte binnen de op centraal niveau gestelde kaders in overleg met de regionale OR verder in te vullen. Dus over de onderdelen van het opleidingsplan waar de regiobestuurder ruimte tot zeggenschap heeft, heeft de regionale OR op basis van de WOR ruimte tot medezeggenschap, i.c. instemmingsrecht.

T.a.v. de vraag wat onder een regeling op het gebied van personeelsopleiding in de zin van de WOR dient te worden verstaan, overweegt de commissie eerst dat in algemene zin het volgende geldt. Waar beleid is impliceert dat dat er regelingen zijn. Regelingen impliceren doorgaans dat deze gelden voor groepen van werknemers en niet voor een enkel individu. De commissie geeft vervolgens aan dat in casu sprake is van beleid, welk beleid vervat is in een opleidingsplan, waarin regelingen zijn getroffen en welke regelingen betrekking hebben op een groep werknemers en niet alleen op individuele werknemers. Dit alles maakt het voorliggende opleidingsplan een regeling in de zin van art. 27, lid 1, sub f van de WOR.

Tot slot adviseert de BC Markt II partijen om het beleid, welke onderwerpen op het niveau van de COR en de Raad van Bestuur worden besproken en welke onderwerpen op het niveau van de OR en de regiobestuurder, op papier vast te leggen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore