Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.013

Sector: welzijn

Trefwoorden: adviesrecht, nieuwe functie, procedurele termijnen, uitvoering medezeggenschap, rolverwarringfunctieomschrijving

Het geschil betreft een adviesplichtig besluit waarbij het advies van de OR niet is afgewacht.

Kern van het geschil
Bestuurder heeft in zomer 2010 aan de OR advies gevraagd over het creëren van een nieuwe functie team-leider en vervolgens de functie ingevuld voordat de OR advies had uitgebracht. De OR heeft geen rechterlijke procedure hiertegen gestart. Partijen hebben wel overleg gehad over het herstellen van de situatie, dit heeft niet tot een oplossing geleid. In voorjaar 2011 heeft de OR bestuurder gesommeerd de functie in te trekken omdat hij de besluitvorming opnieuw wil doen. Volgens de OR is de functie niet nodig en de functieomschrijving niet goed. De bestuurder heeft gesteld dat de OR geen adviesrecht had omdat het besluit geen belangrijke wijziging in de organisatie betrof. Verder heeft bestuurder gesteld dat het besluit inhoudelijk een goed besluit is en in het belang van de onderneming.

Overwegingen en advies van de commissie
De geschillencommissie van de Bedrijfscommissie Markt II stelt vast dat bestuurder de OR om advies heeft gevraagd. Daarmee heeft de OR adviesrecht gekregen. Dit is vaste rechtspraak. De vraag of het besluit een belangrijke wijziging in de organisatie betrof is onder deze omstandigheden niet meer relevant. De geschillencommissie constateert dat de gang van zaken rond de adviesaanvraag niet gelopen is zoals zou moeten. Bestuurder erkent dat hij het advies van de OR had moeten afwachten.

De geschillencommissie concludeert dat uitgangspunt moet zijn dat de functie teamleider bestaat nu de WOR-termijn waarbinnen het besluit tot instelling van deze functie door de OR procedureel aangevochten had kunnen worden, ruimschoots verstreken is. Ten aanzien van de functieomschrijving geeft de geschillencommissie mee dat dit niet zozeer een punt voor de OR is; de OR-leden moeten waken voor een verwarring van rollen van OR-lid en van teamlid. De functieomschrijving voor de nieuwe functie is opgesteld door het MT zonder dat het team daarbij betrokken is. De geschillencommissie adviseert bestuurder de functieomschrijving nog eens tegen het licht te houden samen met het team, waarna de bestuurder de functieomschrijving definitief vaststelt. Tijdens de bemiddelingszitting is gesproken over het functioneren van de teamleider. De geschillencommissie geeft mee dat het functioneren van de teamleider aan de orde moet komen in de reguliere functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Voor de toekomst geeft de geschillencommissie partijen tips mee om de uitvoering van de medezeggenschap zo goed mogelijk te laten verlopen. In essentie houden deze in:

  • Van belang is dat partijen elkaar steeds informeren en gelegenheid geven te reageren. 
  • Wees niet terughoudend bij het geven van informatie en geef bij het verstrekken van informatie aan waar deze informatie voor dient zodat de andere partij daar gericht mee om kan gaan.
  • Bestuurder dient de OR tijdig te informeren en regelmatig op de hoogte te houden van actuele en te verwachten ontwikkelingen in de organisatie, aan te geven dat en wanneer een advies- of instemmingsaanvraag te verwachten valt over een bepaald onderwerp, en tijdig een advies- of instemmingsaanvraag in te dienen. De OR is op die wijze goed geïnformeerd, zal niet overvallen worden door een advies- of instemmingsaanvraag en zal ook sneller kunnen reageren op zo’n vraag omdat hij al bekend is met de kwestie.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore