Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.015

Sector: zorg

Trefwoorden: cao, ambulancezorg, interpretatie, standaardkarakter cao, functie geschillencommissie.

Het geschil gaat over de juridische vraag naar de reikwijdte van het standaardkarakter van de cao sector ambulancezorg (cao).

Kern van het geschil
Partijen twisten over de vraag of de cao de ruimte laat om, naast hetgeen geregeld is in de cao, afspraken te maken over onderwerpen waar de cao niets over bepaalt. De bepalingen in de cao hebben - aldus artikel 1.4 cao - een standaardkarakter; werkgevers en werknemers kunnen niet van de standaardbepalingen afwijken, tenzij in de betreffende bepaling anders is geregeld.
De OR stelt dat het standaardkarakter van de cao alleen de bepalingen van de cao betreft en partijen dus in aanvulling daarop afspraken kunnen maken over onderwerpen waar de cao niets over bepaalt. De bestuurder stelt daarentegen dat het standaardkarakter van de cao met zich brengt dat partijen alleen afspraken kunnen maken binnen hetgeen is geregeld in de cao en dat dat een bewuste keuze is geweest van sociale partners bij het sluiten van de cao.

Overweging en advies van de commissie
De geschillencommissie van de bedrijfscommissie wijst er op dat geschillen over de interpretatie van (de bedoeling van cao-partijen bij) de cao voorbehouden zijn aan cao-partijen en aan de interpretatiecommissie van de cao. Zij wijst er verder op dat de geschillencommissie zich primair bezighoudt met bemiddelen en adviseren over het functioneren van de medezeggenschap in de organisatie. Het voorgelegde geschil ziet daar niet op. Zij acht dan ook in casu een andere instantie, waarbij in het bijzonder gedacht kan worden aan de interpretatiecommissie, meer geëigend om de vraag te beantwoorden.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore