Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.017

Sector: Zorg

Trefwoorden: overlegstructuururen OR werkzaamheden

Bestuurder stelt een maximaal aantal uren aan het verrichten van OR-werkzaamheden.

Kern van het geschil
De bestuurder van een zorginstelling is van mening dat de OR-leden te veel uren declareren voor OR-werkzaamheden. Hij wil het aantal uren per OR-lid terugbrengen naar 60 uur per jaar. De OR is van mening dat de bestuurder onwelwillend tegenover medezeggenschap staat en vraagt zich af of het aantal uren dat de bestuurder voorstelt, redelijk is. Een ander punt is dat de bestuurder op vragen van de OR niet, of pas heel laat, antwoord geeft. Dit vertraagt de voortgang en bemoeilijkt de samenwerking. 

Advies van de commissie
De commissie stelt allereerst dat een goed functionerende medezeggenschap van belang is voor een organisatie, zeker een organisatie in zwaar weer. Het functioneren en de structuur van de medezeggenschap en de onderlinge communicatie zijn in deze organisatie niet optimaal. De commissie stelt daarom voor dat naast het formele reguliere overleg de OR-voorzitter en de bestuurder eens per maand een informeel overleg voeren over de gang van zaken in de onderneming. De vragen van de OR kunnen in een dergelijk overleg (voor zover mogelijk) direct worden beantwoord en anders worden geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering. Daarnaast kunnen de voorzitter en de bestuurder, in onderling overleg, de agenda opstellen voor de eerstvolgende overlegvergadering.
Voor wat betreft de te declareren uren adviseert de commissie dat partijen gezamenlijk afspraken maken over de uren die gedeclareerd kunnen worden voor OR-werkzaamheden. Om een idee te krijgen hoeveel uren in een normale bedrijfssituatie redelijk is, wordt verwezen naar de WOR. Daarin wordt het volgende aantal uren genoemd: vergaderingen (zoveel mogelijk) tijdens werktijd; vijf dagen scholing; tenminste 60 uur voor onderling beraad en contact met de achterban (dit is OR-tijd naast de tijd voor vergaderingen en scholing) en het bijwonen van vergaderingen van OR-commissies. Bij speciale organisatorische veranderingen, zoals een fusie of overname, spreekt het voor zich dat de OR meer tijd nodig heeft om de situatie goed te kunnen beoordelen en adviseert de commissie partijen om in onderling overleg het aantal uren bij te stellen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore