Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.018

Sector: kinderopvang

Trefwoorden: cao, eindejaarsuitkering, kosten adviseur, kinderopvang.

Het geschil gaat over het wel of niet uitkeren van de eindejaarsuitkering op basis van de cao voor de Kinderopvang en over de kosten voor het inschakelen van een juridisch adviseur door de OR. 

Kern van het geschil
De OR stelt dat de bestuurder de eindejaarsuitkering 2011 (hierna: eju) van 3,5% moet uitbetalen op grond van de betreffende cao-bepaling (artikel 5.7) omdat er voor 1 januari 2011 geen afdoende voorstel over de invulling van de objectief meetbare resultaten bij de OR was ingediend. De OR is het er niet mee eens dat de bestuurder de uitkering van de eju afhankelijk stelt van het behalen van een positief financieel resultaat. De OR stelt dat het financiële resultaat van de organisatie niet door de werknemers te beïnvloeden is en dat laatste is een vereiste volgens de cao. De OR heeft voorgesteld de eju afhankelijk te stellen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Partijen willen van de geschillencommissie weten of de bepaling van de cao zo gelezen kan worden dat de eju afhankelijk gesteld kan worden van het financiële resultaat.

Overwegingen van de commissie
De geschillencommissie van de bedrijfscommissie wijst er op dat geschillen over de interpretatie van de cao voorbehouden zijn aan cao-partijen en aan de interpretatiecommissie. De geschillencommissie dient zich derhalve te beperken tot de letterlijke tekst van de cao. Zij stelt dat haars inziens het tweede lid van artikel 5.7 van de cao zo gelezen dient te worden dat uitkering van de eju afhankelijk gesteld kan worden van het behalen van een bepaald financieel resultaat dat met de OR is afgesproken. Dit is in de jaren 2005-2010 ook gebeurd. Wel is het volgens de commissie zo dat dit lid in samenhang met het vierde lid van artikel 5.7 van de cao gelezen moet worden. Dit betekent dat het bereiken van het afgesproken financieel resultaat door de werknemers beïnvloedbaar dient te zijn en bovendien meetbaar.

Advies van de commissie
De geschillencommissie adviseert partijen om gezamenlijk een aantal objectief meetbare criteria af te spreken op basis waarvan de bijdrage van de werknemers aan het bereiken van het financiële resultaat beoordeeld kan worden. Dit zou dan voor de eju 2012 dienen te gebeuren. Omdat het jaar 2011 al bijna voorbij is, adviseert de commissie uitkering van de eju 2011 deels afhankelijk te stellen van het verloop van het medewerkerstevredenheidsonderzoek en deels van het financiële resultaat. De bijdrage van de werknemers aan het behalen van het financiële resultaat hoeft voor de eju 2011 nog niet SMART (1) gemaakt te worden.

Ten aanzien van de kosten van de juridisch adviseur constateert de geschillencommissie dat de communicatie niet helemaal helder is geweest en adviseert de kwestie zo snel mogelijk af te ronden. Daartoe adviseert zij de bestuurder om de tot nog toe gemaakte kosten te betalen.


  1. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Dit is een methode om het gedrag van de werknemers te sturen en om aan te geven welke resultaten wanneer moeten worden bereikt.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore