Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.019

Sector: cultuur

Trefwoorden: sociaal plan, naleving, gewijzigde omstandighedenonbevoegdheid bedrijfscommissie

Het geschil gaat over het wel of niet uitkeren van de eindejaarsuitkering op basis van de cao voor de Kinderopvang en over de kosten voor het inschakelen van een juridisch adviseur door de OR. 

Kern van het geschil
Door een nieuwe managementstructuur moet ruim de helft (negen van de zestien) van de leidinggevenden herplaatst worden. In verband met deze structuurwijziging zijn de bestuurder en de OR een sociaal plan overeengekomen dat onder meer waarborgen en beloften voor de herplaatsingskandidaten bevat.

In de periode waarin het sociaal plan geldt wordt de organisatie echter geconfronteerd met flinke bezuinig-ingen door een besluit van het gemeentebestuur. Vervolgens geeft de bestuurder aan dat de gedane beloften in het sociaal plan door de opgelegde bezuinigingen niet nagekomen kunnen worden. De organisatie is voor haar financiering afhankelijk van de gemeente. De OR wil dat het sociaal plan wordt uitgevoerd en dat de werkgelegenheidsbeloften aan de herplaatsingskandidaten gestand worden gedaan.

Overwegingen van de commissie
De BC Markt II overweegt het volgende. Zij acht zich onbevoegd omdat het verzoek niet een aangelegeheid
in de zin van de WOR betreft. De aan het verzoek ten grondslag liggende kwestie betreft de naleving van afspraken gemaakt in een sociaal plan dat tussen partijen is gesloten. Nu blijkt dat de bestuurder de afspraken uit het sociaal plan (gedeeltelijk) niet nakomt, wil de OR dat bestuurder daartoe wordt gedwongen. Dit is evenwel een geschil op het gebied van het overeenkomstenrecht dat aan de civiele rechter kan worden voorgelegd. De kwestie kan niet door de bedrijfscommissie worden behandeld, aangezien deze commissie zich met name bezighoudt met bemiddeling in zaken op het gebied van het functioneren van de medezeggenschap in een organisatie, binnen het kader van de WOR.

De commissie doet partijen enkele suggesties over stappen die zij verder kunnen ondernemen om te pro-beren tot een oplossing van het geschil te komen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore