Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.022

Sector: kinderopvang

Trefwoorden: benadelingverbod, individueel arbeidsconflict, geen ruimte tot bemiddeling

De werknemer verzoekt om bemiddeling met een beroep op benadeling vanwege OR-werkzaamheden. De commissie acht het vooral een individueel arbeidsconflict, ziet geen ruimte tot bemiddeling op haar terrein en handelt het verzoek schriftelijk af.

Kern van het geschil
Het derde arbeidscontract van werknemer voor de functie van ambtelijk secretaris bij het bedrijf is niet verlengd. Volgens werknemer omdat hij de bestuurder niet welgevallig is geweest. De werknemer doet een beroep op het benadelingverbod in de zin van art. 21 WOR.
Uit de stukken blijkt dat het derde contract van rechtswege geëindigd is en de werknemer uit dienst is getreden. Verder blijkt dat reeds een andere ambtelijk secretaris is aangesteld en dat het medezeggenschaps-orgaan van het bedrijf zich niet in de kwestie wil mengen.

Advies van de commissie
De Bedrijfscommissie Markt II houdt zich hoofdzakelijk bezig met het bemiddelen en adviseren over het functioneren van de medezeggenschap in een organisatie. De commissie besluit het voorliggende bemiddelingsverzoek verder niet in behandeling te nemen, omdat het blijkens de stukken vooral een individueel arbeidsconflict betreft en zij in deze kwestie geen ruimte tot bemiddeling ziet op haar terrein. De BC Markt II adviseert de werknemer zich tot de kantonrechter te wenden, waarbij ook een beroep op art. 21 van de WOR kan worden gedaan.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore